MENY

Gällande vårdprogram tjock- och ändtarmscancer

Korrigeringar i kapitel 16 2016-03-15

18. Kvalitetsregister

Alla nya fall av kolorektal cancer skall registreras i det Svenska Kolorektalcancer registret (SCRCR), som är ett kvalitetsregister som täcker in den kirurgiska behandlingen, den onkologiska behandlingen samt långtidsuppföljning. Registrering sker via Regionalt cancercentrums nationella IT–plattform, INCA (Informationsnätverk för Cancervården). Plattformen är gemensam för hantering av register kring cancerpatienter avseende vård och forskning. Registrering gäller även som anmälan till cancerregistret. Samtliga fall registreras med angivande av diagnosgrund, stadium och behandlingsplan. Adenom med höggradig dysplasi ska canceranmälas, men dessa skall inte anmälas till kolorektal cancerregistret, vilket enbart registrerar invasivt växande adenocarcinom. Följaktligen skall alla andra tumörer i tarmen (analcancer, carcinoider, lymfom, melanom etc.) inte heller registreras här utan endast i cancerregistret. En registrering av analcancer kommer dock att introduceras 2015. Inte heller rena obduktionsfynd behöver registreras i SCRCR.

Utöver anmälningsblanketten vid nyupptäckt kolorektal cancer finns en uppföljningsblankett där alla händelser som recidiv, behandling av recidiv, död och dödsorsak ska inrapporteras. Här ska också anges om sena besvär uppkommit såsom (strålrelaterade) bäckenfrakturer, blåstömningsbesvär, sexuell funktionsstörning m.m. I och med att patienter inte följs upp regelbundet eller under lång tid, är nog denna registrering bristfällig. Från och med 2015 års patienter kommer patientrelaterade utfallsmått (PROM) att registreras med förhoppningen att få bättre överblick av senbesvär. Kopplat till registret finns även den så kallade onkologblanketten där detaljerade uppgifter om eventuell adjuvant behandling ska rapporteras av ansvarig onkolog. En blankett för registrering av palliativ behandling har också introducerats. Genom samkörning med lever- och palliativregistret kan ytterligare uppgifter inhämtas om behandling av metastaser samt i livets slutskede.

Varje år ställs en rapport samman separat för såväl koloncancer som rektalcancer, vilka kan nås via Cancercentrums webbplats. De rekommendationer som vårdprogrammet och våra nationella riktlinjer lyfter fram som viktiga, tas upp i dessa årliga rapporter. Se också kapitel 17, kvalitetsindikatorer och målnivåer.

Detta kvalitetsregister medför ökade kunskaper om till exempel stadieindelad incidens, behandlingsresultat och komplikationer av behandlingen. Registreringen utgör dessutom grunden för utvärdering av vårdens innehåll och resultat samt för klinisk forskning.