Om RCC Sydöst

Regionalt cancercentrum sydöst är ett kunskaps- och serviceorgan i sydöstra sjukvårdsregionen som ska utveckla cancervården utifrån ett tydligt patientperspektiv och målen i den nationella cancerstrategin.

 

Regionens sjukvårdsledning har avgett sex löften till invånarna i vår region

Alla cancerpatienter i vår region ska:

• Få behandling inom fyra veckor (om inte annat anges i standardiserade vårdförlopp)

• Erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice

• Vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan

• Få lika god palliativ vård oavsett bostadsort

• Erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram

• Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet

Arbetet med att utveckla cancervården i regionen sker i nära samarbete med profession, forskning,  patienter och närstående.

 

Regionalt cancercentrum sydöst kansli

Medarbetarna på kansliet ansvarar för insamling, statistik och analys av kvalitetsregisterdata och stödjer cancerforskning och vårdprogramarbete, såväl regionalt som nationellt.

Vi arbetar bland annat med att:

• samla in, monitorera, bearbeta och rapportera registerdata

• aktivt sprida kunskap om vårdens resultat

• stimulera till ett utökat samarbete med kliniker i regionen genom att främja kvalitetsuppföljning, vårdprogramarbete, forskning och utbildning

• stödja och driva projekt som förebygger cancer

• samordna och stödja regionala vårdprocessarbeten

• via nationell samverkansgrupp samarbeta med övriga regionala cancercentrum

 

Regionalt biobankscentrum är knutet till Regionalt cancercentrum sydöst.  

 

Sidan uppdaterad: 2 augusti 2017