RCC Sydösts mål och vision

Mål

Regionalt cancercentrum sydöst ska utveckla cancervården för invånarna i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län. Målet är att färre i regionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Vision

”Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det” 

Utvecklingsområden

För att nå målen och uppfylla visionen har regionens sjukvårdsledning enats om sex löften  till patienter och invånare i vår sjukvårdsregion. För att uppfylla dessa löften har vi identifierat de allra viktigaste utvecklingsområdena. Genom att stötta förändringar inom dessa områden kan vi förbättra hela cancervården. 

 • Prevention och hälsofrämjande: 
  Vi ska stötta folkhälsoarbete och främja tidig upptäckt av cancersjukdomen. 
 • Diagnostisk tillgänglighet:
  Vi ska arbeta för att minska cancerpatienters väntan på undersökningstider och svar.
 • Cancerläkemedel:
  Vi ska öka tydligheten för hur cancerläkemedel ska användas och finansieras. 
 • Cancerkoordinator/kontaktsjuksköterska: 
  Vi ska arbeta för att cancerpatienter får en namngiven kontaktperson som samordnar hela vårdkedjan.
 • Lindrande insatser:
  Vi ska utveckla lindrande insatser för patienterna i samtliga sjukdomsfaser. 
 • Nivåstrukturering:
  Vi ska se över vilka sjukhus och regioner som har bäst förutsättningar att utföra olika insatser i cancervården. 
 • Kompetensförsörjning:
  Vi ska arbeta för en säkerställd god kompetens inom cancervården.
 • Vårddokumentation och IT-stöd:
  Vi ska driva utvecklingen av gemensamt IT-stöd och samlad vårddokumentation för att ge vårdgivaren bättre beslutsunderlag. 
 • Kvalitetsregister och vårdprogram:
  Vi ska tydliggöra resultat och utveckla kvalitetsarbetet inom cancervården. 
 • Forskning och utbildning:
  Vi ska verka för etablering av en regional klinisk prövningsenhet och koordinera utbildning av forskningssjuksköterskor.
 • Nationellt samarbete:
  Vi ska stödja samverkan med andra regionala cancercentrum.