MENY
Till regionspecifikt innehåll

Patientsamverkan

Regionala cancercentrum har ett grundläggande uppdrag att stärka patientens ställning i cancervården. 

Enligt Socialdepartementets kriterier ska RCC ”engagera patientrepresentanter i beslut rörande cancervårdens utformning och utveckling”. Ett krav är att ”företrädare för cancerpatienter och närstående finns företrädda inom RCC:s organisation i beslutande eller rådgivande organ”. Patient såväl som närstående kan vara patientföreträdare inom RCC.

Patientens ställning i cancervården

Målet är att patienter och närstående är välinformerade och trygga och därmed kan delta och göra egna aktiva val i vården. Patienterna och deras närstående är av största vikt som kompetensresurs vilket RCC tar till vara vid utarbetande av framtidens vårdprocesser. Patientens medverkan sker främst genom de olika vårdprocesserna. I dessa processer har patienternas företrädare möjlighet att direkt vara med och påverka vårdprocessen i sin specifika tumörgrupp. Detta är förmodligen det bästa och mest effektiva vägen till framgång att skapa en god interaktion mellan vården, patienter och närstående.

Patientens ställning

Policydokument för RCCs patientsamverkan

Regionala cancercentrum i samverkan har gemensamt arbetat fram ett antal policydokument och mallar för att RCCs samverkan med patientföreträdare ska bli så lika som möjligt i regionerna. Observera att den nationella jävsdeklarationen ej gäller för region Stockholm - Gotland. 

RCC-ansvariga för patientsamverkan

Annika Larsson

samordnare patientföreträdare

RCC Uppsala Örebro

 

 

Arja Leppänen

processledare, jämlik vård och patientsamverkan

RCC Stockholm-Gotland

 

 

Christina Landegren

Verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Jessica Mellquist

utvecklingsledare

RCC Väst

Helena Tufvesson Stiller

projektledare PROM/PREM

RCC Sydöst

Katja Vuollet Carlsson

vårdutvecklare

RCC Norr

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Patientföreträdare i Västra sjukvårdsregionen

RCC Väst engagerar patient- och närståendeföreträdare på olika sätt i utvecklingen av sjukvården. Många av de regionala vårdprocesserna har patientrepresentanter i sina vårdprogramgrupper och patient- och närståendeföreträdare deltar även i olika utvecklingsprojekt. Det finns också ett fristående patient- och närståenderåd kopplat till RCC Väst, som både fungerar som rådgivande remissinstans och driver egna projekt. 

Regional policy för patientmedverkan

Läs mer om hur RCC Väst arbetar med patient- och närståendemedverkan i olika utvecklingsprojekt i vården här. 


Faktaägare:Arja Leppänen, processledare, jämlik vård och patientsamverkan
Gemensam information uppdaterad: 3 april 2019