Patient- och närståenderådet sydöst

Patient- och närståenderådet arbetar med att driva frågor som är viktiga ur ett patientperspektiv inom utvecklingen av cancervården. Medlemmarna i rådet representerar en rad olika cancerdiagnoser men har till uppgift att föra alla patienters talan, inte bara den egna diagnosgruppens. Inom sydöstra sjukvårdsregionen vill man i så stor utsträckning som möjligt inkludera patientföreträdare i utvecklingsarbetet. Representanter för rådet finns därför med i t.ex. RCCs ledningsgrupp, processarbetet för ett flertal cancerdiagnoser samt i utbildningar som drivs i RCCs regi.

Rådet sammanträder med heldagsmöten fyra gånger per år. Mötena leds av ordförande Bengt Ekvall, patientrepresentant och sekreterare är Helena Tufvesson Stiller, patientmedverkanssamordnare vid RCC Sydöst.

Här hittar du minnesanteckningar från rådets möten

Medlemmar i RCC sydösts patient- och närståenderåd 2017

  • Yvonne Subay,      subay@live.se      Gyncancerföreningen i Östergötland ANNI     Gynsam – gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation
  • Sissi Hamnström Cole, Nätverket mot gynekologisk cancer, sissi@gyncancer.se
  • Jan Björklund, jannebj@telia.com Prostatacancerföreningen Öst
  • Annelie Stålnert, vasterkosa2002@gmail.comNärstående, HjärntumörföreningenSidan uppdaterad: 27 november 2017