Cancerregistret vid Socialstyrelsen

Cancerregistret är ett hälsodataregister på Socialstyrelsen. Syftet är att kartlägga cancersjukdomars förekomst och förändringar över tid.

Cancerregistret utgör en viktig källa för statistik, för planering och möjliggör internationella jämförelser. Informationen i registret används också för forskning. Uppgifterna i cancerregistret kan användas för att svara på exempelvis:

  • Hur ser utvecklingen ut när det gäller antal nya fall?
  • Finns det några regionala eller demografiska skillnader?
  • Hur stor är överlevnadssannolikheten i olika cancersjukdomar?

Canceranmälan

Ansvarig läkare ska rapportera anmälningspliktiga tumörer till ett regionalt cancercentrum (RCC). Det kan göras elektroniskt via de kvalitetsregister som finns på INCA eller via en canceranmälningsblankett för de diagnoser som inte ingår i ett kvalitetsregister.

Anmälan om tumörer och tumörliknande tillstånd från klinisk verksamhet.

För att kunna göra canceranmälan elektroniskt behöver du ansöka om behörighet. Kontoansökan ska vara undertecknad av verksamhetschef och skickas in till Regionalt cancercentrum.

Ansökan om användarkonto för INCA

Canceranmälan från patologi- och cytologiavdelningar samt hematologi-, genetik-, kemi-, och övriga kliniska laboratorier görs lämpligen genom att en kopia av det diagnostiska utlåtandet tillsammans med kopia på remissen från den kliniska verksamheten skickas in till RCC.

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldigheten gäller för nyupptäckta tumörer och tumörliknande tillstånd som upptäcks vid kliniska undersökningar och laboratorieundersökningar. Canceranmälan ska göras oavsett vilken typ av undersökning som ligger till grund för diagnosen. Om diagnosen ställts på olika sätt, till exempel både kliniskt och morfologiskt, ska uppgifter lämnas från alla diagnostiserande enheter.

Om nya undersökningar bekräftar eller förtydligar en diagnos ska tidigare lämnade uppgifter till cancerregistret kompletteras eller rättas. Samma gäller om nya undersökningar leder till att en diagnos eller bedömning av ett sjukdomstillstånd ändras eller om det visar sig att det inte finns en tumör.

Genom systemet med dubbla anmälningar, från kliniker och laboratorier, inkluderar cancerregistret en mycket hög andel av alla nya tumörer. Vilka tumörformer som är anmälningspliktiga regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet.

Uppgiftsskyldighet till cancerregistret, Socialstyrelsen

Tumörregister vid RCC

Utbildade kodare på RCC handlägger inkomna ärenden och skapar registerposter i ett tumörregister. Kodning sker med en nationell gemensam instruktion upprättad i samarbete med Socialstyrelsen. Tumörregistret har en viktig funktion, förutom de årliga leveranserna till hälsodataregistret på Socialstyrelsen, genom att säkerställa innehållet i de diagnosspecifika kvalitetsregistren avseende information och täckningsgrad.

Kodning i cancerregistret 2018

Data och statistik

Hälsodataregistret på Socialstyrelsen uppdateras en gång per år med data från respektive regions RCC. Nationell cancerstatistik publiceras en gång per år i publikationen Cancerincidens i Sverige.

Statistik om nyupptäckta cancerfall 2016

Uttag från cancerregistret

Begäran om uttag för kvalitetssäkring och forskning kan göras både på regional och nationell nivå. Vid uttag för forskningssyfte krävs redovisning av projektplan, etikansökan samt ett dokumenterat godkännande från Etikprövningsnämnderna, (EPN).

Etikprövningsnämnderna

Regionala uttag görs via respektive RCCs rutiner. Begäran om uttag från nationella cancerregistret görs på en blankett hos Socialstyrelsens och skickas direkt till myndigheten.

Beställa statistik, Socialstyrelsen


Regionalt innehåll


I sydöstra sjukvårdsregionen har vi en Topplista som visar hur väl klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in till cancerregistret och kvalitetsregistren.

Gå till Topplistan

Topplistan
Topplistan visar klinikernas inrapportering till register. Hur ligger din klinik till?

 


Faktaägare: Gabrielle Gran, projektkoordinator CanINCA
Gemensam information uppdaterad: 12 maj 2018

Regional information uppdaterad: 12 maj 2018

Regionalt