Nationella kvalitetsregister cancer

Syftet med de nationella kvalitetsregistren är att underlätta uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet. Ett nationellt kvalitetsregister inom cancerområdet innehåller individbaserade uppgifter om diagnos, behandlingar och resultat. 

Ett fungerande register möjliggör uppföljning av vad som utförs i sjukvården för alla patienter i landet inom ett diagnosspecifikt område. Registren kan även ligga till grund för uppföljning och redovisning av enskilda verksamheter inom landstingen samt utgöra underlag för forskning. 

Registerstyrgrupper och stödteam

Nationella kvalitetsregister för cancersjukdomar byggs upp av professionella yrkesgrupper med en registerhållare/ordförande och en styrgrupp med geografisk och kompetensmässig spridning. Styrgrupperna samarbetar med RCC-organisationen i uppbyggnad, förvaltning och drift av registren. Målsättningen är ett gemensamt arbetssätt för alla register genom nationella stödteam bestående av olika kompetenser. Databaserna för samtliga register inom cancerområdet finns på IT-plattformen INCA för hantering av in- och utdata.

Support för varje register finns under respektive kvalitetsregister. Använd registerväljaren eller gå till den cancerdiagnos du söker. Samordning av RCCs arbete sker i arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA (AKI).

AKI, Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA.

Studieregister

Studie Aktiv Monitorering, SAMS

SAMS är den första slumpmässigt uppdelade studien som genomförs med INCA som bas. Erfarenheterna från SAMS kommer förhoppningsvis att bidra till att fler studier ska kunna baseras på INCA.

Studie aktiv monitorering i Sverige (SAMS)

Medel för 2018

Samverkansgruppen för nationella kvalitetsregister har fattat beslut om vilka nationella kvalitetsregister och registerkandidater som får nationellt stöd under 2018.

Medel till nationella kvalitetsregister 2018 (pdf)


Regionalt innehåll


RCC Sydösts resultatredovisning utifrån löften till regionens cancerpatienter

Resultatredovisningarnas syfte är att belysa cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över tid.

Cancervårdens målnivåer för sydöstra sjukvårdregionen är formulerade som sex löften till patienter och medborgare. Ett antal indikatorer, som matchar olika vårdprocesser och patientlöften, har följts upp från 2011 och framåt.

Dels finns en samlad resultatredovisning för fem diagnoser som motsvarar cirka hälften av alla cancerfall och dels tio diagnosspecifika rapporter som redovisar resultat utifrån löfte ett och två, väntetider och Best practice.

Resultatredovisningarna publiceras i maj, september och december/januari och ersätter tidigare registerrapporter.

Aktuella resultatredovisningar

Topplistan

RCC sydöst tar också fram topplistor som visar hur väl klinikerna sköter sitt uppdrag att rapportera in till Cancerregistret och kvalitetsregistren.

Här kan du se de senaste topplistorna per diagnos och per klinik

 


Faktaägare: Arvid Widenlou Nordmark, nationell registersamordnare
Gemensam information uppdaterad: 16 april 2018

Regional information uppdaterad: 21 juni 2018

Regionalt