Ledning och samverkan

Regionala cancercentrum (RCC) ska ha en tydlig ledningsorganisation och en stark förankring i landstings- och regionledningarna i sin sjukvårdsregion. De ska samverka med andra RCC och ha system för uppföljning av cancervårdens kvalitet. 

Händer vid ett konferensbordRCC:s ledningsfunktion i regionen ska ha ett tydligt mandat och rollfördelningen mellan RCC och linjeorganisationerna i landsting och regioner ska vara tydlig.

RCCs förutsättningar i sjukvårdsegionerna ser väldigt olika ut. Antalet landsting varierar och de regionala samverkans- och beslutsformerna skiljer sig åt en hel del. Detta avspeglas även i ledningsstrukturerna.

Mer om respektive RCCs ledningsstruktur och organisation hittar du under fliken Om RCC i respektive region.

Olika villkor men samma mål

För alla RCC gäller att cancerpatienter och närstående ska vara representerade i RCC:s beslutande eller rådgivande organ, liksom företrädare för akademisk forskning.

Alla RCC har etablerat någon form av patient- och närståenderåd med representanter från olika patientorganisationer. 
Se mer under fliken patient och närstående.

Alla RCC ska samverka nationellt (se RCC i samverkan) och ha system för att följa cancervårdens kvalitet (se Kvalitetsregister).


Regionalt innehåll


RCC Sydöst


I Sydöstra sjukvårdsregionen ingår landstingen Jönköping, Kalmar och Östergötland. RCC Sydöst bereder ärenden till regionsjukvårdsledningen som antingen tar beslut om eller tar dem vidare till regionsjukvårdsnämnden för inriktningsbeslut. Därefter har varje landsting att ta ställning till dessa. RCC Sydöst har en ledningsgrupp med deltagare från de tre landstingen. Förutom RCC-chefen består ledningsgruppen av linjeorganisationschefer på olika nivåer (landstingsledning och verksamhetschefer). Patientföreträdare kommer att ingå i ledningsgruppen.
Referensgrupper är under tillsättning. De ska fungera som kontaktytor för samverkan, förankring och information mellan regionens alla verksamheter inom landsting och kommuner som har beröring till cancervård, samt universitet och högskolor för forskning. Målet för regionens cancervård har formulerats i sex patientlöften till regionens invånare och patienter.

 


Faktaägare: Beatrice Melin, ordförande RCC i samverkan
Gemensam information uppdaterad: 23 oktober 2017

Regional information uppdaterad: 25 maj 2015

Regionalt