Resultatredovisning

Täckningsgrad till Svenska palliativregistret

I vår region avlider årligen 10 000 människor, en av fyra i cancer. Flertalet av dessa har behov av palliativa insatser under kortare eller längre perioder, oavsett var vården sker.

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som på patientnivå mäter i vilken grad personen som avlidit fått del av den palliativa vårdens innehåll.

Om täckningsgraden i registret är > 70 % i ett geografiskt område, en vårdform, en ålders- eller diagnosgrupp finns förutsättning att använda data i t.ex. öppna jämförelser.

Följ inrapporteringen till Svenska palliativregistret via Topplistan.

Utgångsläge och nuläge

Eftersom tillgången till palliativ vård är ojämlik över landet utformade Socialstyrelsen 2012 på uppdrag av Socialdepartementet, ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede omfattande ALLA åldrar och ALLA diagnoser.

Socialstyrelsen har uppdraget att följa upp hur kunskapsstödet används och påverkar praktiken. För att kunna göra detta används indikatorer i uppföljningar och utvärderingar av vårdens processer och resultat. I kunskapsstödet presenteras nio kvalitetsindikatorer där åtta indikatorer i dagsläget fångas via registrering i Svenska palliativregistret.

De åtta indikatorerna är:

  • Täckningsgrad i registret (redovisat ovan)
  • Förekomst av trycksår (grad 2–4)
  • Dokumenterad individuell vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel
  • Dokumenterad individuell vidbehovsordination av opioid
  • Dokumenterad munhälsobedömning
  • Smärtanalys och regelbunden skattning av smärtintensitet
  • Regelbunden användning av symtomskattningsinstrument
  • Samtal om vårdens innehåll och riktning (brytpunktssamtal)

Bilden visar nuläget i regionens 38 kommuner avseende sju av
indikatorerna sammanslaget till ett genomsnittsindex.

För utförligare information, utgångsläge och diagram hur resultatet ser ut i regionens 38 kommuner utifrån kunskapsstödets föreslagna indikatorer se den diagnosgemensamma resultatredovisning i rapporten.