Gynekologisk cellprovskontroll

Nya rekommendationer från 2015 innebär att cellprover analyseras för humant papillomvirus (HPV). I januari 2017 fastställdes även ett nationellt vårdprogram med bland annat detaljerade rekommendationer till sjukvårdshuvudmännen om kallelseverksamhet och provtagning.

Kvinnor som regelbundet deltar i screeningprogrammet för gynekologisk cellprovtagning sänker redan idag risken för att drabbas av livmoderhalscancer med cirka 90 procent. Det nya screeningprogrammet kommer att stärka skyddet ytterligare.

Screeningprogram

Socialstyrelsen utfärdade nya rekommendationer för gynekologisk cellprovskontroll 2015. En stor förändring i och med detta är att cellproverna i första hand analyseras för HPV för kvinnor som fyllt 30 år. Det medför att känsligheten i de analyser som genomförs på cellprovet ökar ytterligare. I ett senare skede innebär det att de kvinnor som är över 50 år och tidigare testat negativt för HPV endast behöver genomgå en screening vart sjunde år. De närmaste åren kommer kvinnor mellan 50 och 64 år få en kallelse vart femte år. Kvinnor mellan 23 och 50 kallas till screening vart tredje år.

Rekommendationer för livmoderhalscancer, screening med cytologi och HPV-test, Socialstyrelsen

Vårdprogram

Ett nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer fastställdes i januari 2017. Det innehåller bland annat detaljerade rekommendationer om kallelseverksamhet, provtagning, utredning av avvikande cellprover, behandling av cellförändringar, kommunikation, kvalitetskrav på verksamheterna, krav på IT-system och utbildningsinsatser.

Nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer

Nationell och regional samordning – stöd till införande av nya screeningrekommendationer

Införandet av Socialstyrelsens nya screeningrekommendationer för livmoderhalscancer innebär stora förändringar för screeningsverksamheten. För att stödja landsting och regioner med införandet har ett antal nationella aktiviteter initierats, bland annat har RCCs nationella arbetsgrupp för cervixcancerprevention haft i uppdrag att ta fram ett nationellt vårdprogram. Eftersom screeningverksamheten står inför stora förändringar har ett omfattande utbildningsmaterial tagits fram och varje sjukvårdsregion har fått ansöka om medel för att genomföra utbildningsinsatser för personal inom screeningverksamheten.

En avgörande faktor för att screeningverksamheten ska kunna fungera ändamålsenligt och patientsäkert är att viss patientinformation kan delas mellan landsting och regioner. Så är inte fallet idag, därför genomfördes en förstudie 2016  för att utreda hur information ska kunna delas på ett säkert och effektivt sätt. Förstudierapporten finns som bilaga i 2016 års redovisning.

Rapport: Screening för livmoderhalscancer - stöd till införande av nya rekommendationer 2016 (pdf)

Under 2017 har ytterligare utredning utförts via Inera avseende förberedelser för genomförande. Under 2017 har Inera bjudit in landstingen med sedvanlig intresseanmälan och avsiktsförklaring. I början av 2018 beslutade Inera att påbörja arbetet med IT-stöd tillsammans med landstingen.

Rapport: Screening av cervixcancer - insatser gällande utbildning och IT-stöd 2017 (pdf)

Förstudierapport Inera etapp 2, Stödsystem screening livmoderhalscancer (pdf)

Faktaägare: Björn Strander
Ansvarig redaktör: Anna Nilsson
Gemensam information uppdaterad: 2 november 2018