Regional vårdprocess livmoderhalscancerprevention

Vårdprocessen arbetar för att färre kvinnor ska insjukna i livmoderhalscancer. De viktigaste verktygen för att uppnå det är ökat deltagande i gynekologiska cellprovskontroller och vaccination mot Humant Papillomvirus (HPV).

Varje region/landsting har egna styrgrupper för gynekologisk cellprovskontroll.

I sydöstra sjukvårdsregionen träffas vi gemensamt 1 gång/år i en referensgrupp. En arbetsgrupp utsedd av referensgruppen, träffas 3-4 gånger/år.

Vi arbetar efter följande målbeskrivning:

  • öka täckningsgraden för gynekologisk cellprovstagning.
  • öka tillgänglighetengöra vården mer likvärdig genom att på särskilt sätt uppmärksamma de som inte kommer när de blir kallade genom telefonsamtal av barnmorska eller HPV självtest.
  • övervaka täckningsgraden för HPV-vaccination.
  • arbeta systematiskt med kompletterande provtagning. 
  • arbeta för att alla regioner/landsting ska införa den nationella kallelsen som är visad att ge ett högre deltagande. 
  • arbeta för att införa det nationella vårdprogrammet med HPV analys som primär screeningsmetod i vissa åldersgrupper.

Hur det går kan man läsa mer i detalj i Löfte 5 ”Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram” i RCC Sydösts resultatredovisning.

Senaste resultatredovisningen