MENY

Gällande vårdprogram cervixcancerprevention

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-01-12

13. Triage i GCK samt annan handläggning av avvikande prover vid laboratoriet

Rekommendationer

Rekommendationer 

  • Vid fynd av ASCUS/LSILcyt i screening görs triage med HPV som reflextest. 
  • Vid fynd av positiv HPV-analys görs triage med cytologi som reflextest. 
  • Positivt triagefynd föranleder utredning med kolposkopi.
  • Resultatet av cytologi och HPV-analys från samma prov bör svaras ut samtidigt från laboratoriet 
  • HPV-positiva kvinnor med normal cytologi bör lämna nytt HPV-prov efter 3 år, och då kolposkoperas vid persistent HPV.
  • HPV-positiva kvinnor 27 år eller yngre med ASCUS/LSILcyt där uppföljningsprovet har normal cytologisk analys behöver inte utredas vidare. 
  • Standardiserade svarsbrev bör användas vid svar till kvinnorna.

13.1 Bakgrund

Den primära screeningmetoden fångar upp fler kvinnor än vad som behöver utredas. Triage syftar till att bland vanliga förändringar avgränsa en högriskgrupp, som ska utredas med kolposkopi och biopsi efter det avvikande indexprovet, från en lågriskgrupp, som har minimal risk för cancer inom närmaste tre åren och som inte behöver utredas.

Det första GCK-provet för kvinnor över 40 år analyseras både med cytologi och HPV. För att kunna finna dysplasi eller cancer som eventuellt inte fångats av HPV-analys utreds då alla cytologiska avvikelser.

Kvinnor med HPV-positivt prov men med normal cytologi bör överföras till en särskild kontrollfil (Kontrollfil HPV) för att säkerställa rätt uppföljning om även det prov som tas vid nästa screeningtillfälle är positivt för HPV.

Ett specialfall är kvinnor 27 år eller yngre med lätta atypier som har normal cytologi i uppföljande prov. De behöver inte utredas vidare. 

13.2 Handläggning vid triage

13.2.1 Kvinnor 23–29 år (då cytologi är primär screeninganalys)

Vid ASCUS/LSIL i cytologi

23 t.o.m. 27 år: Triage med HPV som reflextest.

Om HPV-negativ

Åter till GCK (3 år)

Om HPV-positiv

Nytt cytologprov, utan HPV-triage ≤ 4 månader från provtagningsdatum för indexprovet. Detta kan ske vid barnmorskemottagning. om kravet på kolposkopi inom 6 månader från indexprov vid kvarstående atypi kan tillgodoses, annars vid gynmottagning

Om HPV-positiv och kvinnan är gravid

Kallas utan dröjsmål till kolposkopi

Om den uppföljande cytologin är normal

Åter till GCK (3 år)

Om den uppföljande cytologin visar atypi

Till kolposkopi inom 6 månader efter indexprovet. (116)

28 t.o.m. 29 år: Triage med HPV som reflextest.

Om HPV-negativ

Åter till GCK (3 år).

Om HPV-positiv

Kolposkopi 3–4 månader efter indexprovet.

Vid HSIL, ASC-H i cytologi

HSIL, ASC-H i cytologi

Kolposkopi inom 3 månader efter indexprovet (ej reflextest).

Vid körtelcellsförändringar, atypi av oklar celltyp

Körtelcellsförändringar, atypi i celler av oklar/annan celltyp

Kolposkopi inom 3 månader (reflextestas för HPV, men kolposkopi oavsett resultat). (117)

Flödesschema 1: Kvinnor 23–29 år

13.2.2 Kvinnor 30 t.o.m. 70 år (då HPV är primär screeninganalys)

Triage med cytologi som reflextest.

Vid negativt triage

Om negativt triage (HPV-positiv/cyt-negativ)

Läggs in i Kontrollfil HPV. Kallelse till nytt cellprov med HPV-analys 3 år efter indexprovet.

Om HPV-negativ vid prov efter 3 år

Åter till GCK enligt normal rutin (3 eller 7 år).

Om persisterande HPV-positiv efter 3 år

Kolposkopi inom 3 månader. (118)

 

Vid positivt triage (HPV-positiv/cyt-positiv)

ASCUS/LSIL i reflexcytologi

Kolposkopi 3–4 månader efter indexprovet.

Alla övriga cytologiska förändringar

Kolposkopi inom 3 månader.

Flödesschema 2: Kvinnor 30 t.o.m. 70 år

13.2.3 Vid första screeningprovet efter 40 års ålder

Cellprovet analyseras för både HPV och cytologi.

   

Om HPV-positiv och cyt-negativ

Nytt HPV om 3 år (läggs in i Kontrollfil HPV).

Vid alla cytologiska för­ändringar, oavsett HPV-status

Kolposkopi (61)

Flödesschema 3: Första screeningprovet efter 40 års ålder

13.2.4 Rutin vid övergång till HPV-baserad primärscreening

Kvinnor 50 år och äldre som i det äldre systemet bevakas pga. ASCUS/CIN 1 HPV-negativa kallas till HPV-test efter 3 år inom GCK. 

13.3 Handläggning av övriga avvikelser

13.3.1 Ej bedömbart cyt

Detta gäller både vid primärscreening med cytologi och när cytologin är triageanalys vid positiv HPV.

   

Ej bedömbart prov cyt: Första gången

Kallelse till nytt GCK-prov.

Ej bedömbart prov cyt: Andra gången i rad

Kolposkopi inom 3 månader.

13.3.2 Ej bedömbart HPV

   

Ej bedömbart prov HPV

Kallelse till nytt GCK-prov.

13.3.3 Endocervikala celler saknas hos kvinna i kontrollfil efter behandling

   

Endocervikala celler saknas: Första gången

Kallelse till nytt GCK-prov

Endocervikala celler saknas: Andra gången

Kolposkopi inom 3 månader.

13.3.4 Kontrollfil HPV

I kontrollfilen inkluderas alla kvinnor ≥ 30 års ålder som testar positivt för HPV, såväl utanför som i screening. Inklusion sker oavsett ev. samtidig cytologisk diagnos. Kvinnan utgår ur Kontrollfil HPV när hon har en negativ HPV-analys.

   

Om HPV-negativ vid nytt prov

Åter till GCK (3 eller 7 år). Utgår ur Kontrollfil HPV.

Om persisterande HPV-positiv vid något prov taget ≥ 2,5 år efter inklusion i Kontrollfil HPV

Kolposkopi inom 3 månader.

13.3.5  Kontrollfil efter behandling

Alla prover analyseras för både HPV och cytologi (dubbelanalys).

   

Om HPV-negativ och cyt-negativ

Nytt dubbelprov efter 3 år.

Om antingen HPV-positiv eller cyt-positiv eller både HPV-positiv och cyt-positiv

Remiss till gynekologmottagning för vidare handläggning enligt vårdprogrammet.