Sunda solvanor

Regionalt cancercentrum sydöst använder sig av en modell för att förmedla sunda solvanor, utvecklat av RCC Väst tillsammans med Central Barnhälsovård i Västra Götalandsregionen.

Bakgrunden till satsningen är den stora ökningen av hudcancerformen malignt melanom i Sverige. En av riskfaktorerna är att bränna sig i solen som barn. 

BVC-sjuksköterskor har en central roll i att tidigt grundlägga hälsosamma levnadsvanor, därför har det varit en viktig del i arbetet att inkludera dem i utvecklingen av modellen. 

Material om Sunda solvanor

Ett material som riktar sig till familjer har tagits fram i syfte att förmedela vikten av att skydda sig själv och sitt barn mot solen genom skugga, kläder och solkräm samt att undvika solen mellan klockan elva och tre.

En central del i modellen är den kylskåpsmagnet varje familj får med sig hem från BVC, som främst innehåller bilder. Tanken är att skapa lättillgängliga och tydliga budskap och att magneten ska fungera som en påminnelse i vardagen. Magneten hänvisar även till en temasida om sunda solvanor på 1177.se.

Modellen sprids till andra delar av Sverige

BVC-mottagningar i stora delar av södra Sverige arbetar enligt modellen. 

Resultatrapport från implementeringen av sunda solvanor i Västra Götalandsregionen 2015 (pdf)

Under 2015 har Region Östergötland, Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar implementerat modellen på BVC-mottagningar.

I Jönköping har en folder i fickformat med budskapet om sunda solvanor delats ut inför 2015 års sommarläger. Foldern har hitintills nått ca 5 000 barn och vuxna. 

Sunda solvanor i Region Jönköpings län

Inför 2016 finns planer på att sprida arbetssättet till fler delar av Sverige 

Pilotprojekt med lysande resultat

Sunda solvanor började som ett pilotprojekt på fyra barnavårdscentraler i Västra Götalandsregionen under våren 2014. Bakom projektet stod Regionalt cancercentrum väst och Central Barnhälsovård i Södra Bohuslän och Göteborg. Ett nytt informationsmaterial som riktade sig till föräldrar togs fram, till stor del baserat på Pernilla Stalfelts En bok om solen, som är framtagen i samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten. Tillsammans med hudläkare tog man även fram ett nytt kunskapsstöd till BVC-sjuksköterskorna, som innehöll vanliga frågor och svar om solen. Målet var att stärka BVC-sjuksköterskornas kunskaper och ge dem konkreta verktyg i komunikationen med småbarnsföräldrar.

Två av tre blev bättre på att skydda sitt barn

Sunda solvanor.Under maj 2014 delades 500 kylskåpsmagneter ut till föräldar på fyra BVC.mottagningar. Planscher med budskapet om sunda solvanor sattes även upp på BVC-mottagningar och förskolor. 

Resultat blev mycket positivt. 66 procent av föräldrarna som deltog i projektet uppgav att de blev bättre på att skydda sina barn från solen.

Läs mer om resultaten av pilotprojektet här.
Intervju med projektledaren Shirin Bartholdsson.  

Faktaägare: Shirin Bartholdsson, utvecklingsledare Förebyggande insatser och hälsofrämjande cancervård

Sidan uppdaterad: 28 juni 2018

Regionalt