Strategisk utvecklingsplan

Regionala cancercentrum (RCC) ska utarbeta en strategisk utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen. 

MindmappingPlanen ska baseras på de utmaningar som finns i respektive region och ska utgöra grunden för RCCs långsiktiga arbete med förebyggande insatser, cancervård, utbildnings- och kompetensfrågor samt forsknings- och innovationsfrågor.

I planen ska RCC beskriva långsiktiga strategier för samarbete med andra RCC på nationell nivå, kring till exempel vården av patienter med sällsynta eller svårbemästrade cancersjukdomar, och hur RCC avser delta i internationella samarbeten.

Samtliga RCC har tagit fram en strategisk utvecklingsplan. Du hittar dem på de regionala sidorna.


Regionalt innehåll


Sydöstra sjukvårdsregionens strategiska utvecklingsplan

Strategisk utvecklingsplan för 2015-2018

Strategisk utvecklingsplan

Regionalt cancercentrum sydöst ska utveckla cancervården för invånarna i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län. Under 2011 togs en handlingsplan fram. Till grund för planen finns elva utvecklingsområden, kopplade till en vision och sex löften som regionens sjukvårdsledning har avgett till patienterna och invånarna i vår region.

 Vision

”Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det.” 

 Löften till patienterna

Sex löften RCC Sydöst

En resultatredovisning  tas fram för att visa hur väl cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen lever upp till löftena. Den finns som både samlad rapport och per diagnos och publiceras i maj och november.

Utvecklingsområden

För att kunna uppfylla våra löften till patienterna och förverkliga målen i den nationella cancerstrategin har vi identifierat de viktigaste utvecklingsområdena. Genom att stötta förändringar inom dessa områden kommer vi att tydligt förbättra hela cancervården. 

 • Prevention och hälsofrämjande - Vi ska stötta folkhälsoarbete och främja tidig upptäckt av cancersjukdomen. 
 • Diagnostisk tillgänglighet - Vi ska arbeta för att minska cancerpatienters väntan på undersökningstider och svar. 
 • Cancerläkemedel - Vi ska öka tydligheten för hur cancerläkemedel ska användas och finansieras. 
 • Cancerkoordinator/kontaktsjuksköterska - Vi ska arbeta för att cancerpatienter får en namngiven kontaktperson som samordnar hela vårdkedjan.
 • Lindrande insatser - Vi ska utveckla lindrande insatser för patienterna i samtliga sjukdomsfaser. 
 • Nivåstrukturering - Vi ska se över vilka sjukhus och regioner som har bäst förutsättningar att utföra olika insatser i cancervården. 
 • Kompetensförsörjning - Vi ska arbeta för en säkerställd god kompetens inom cancervården.
 • Vårddokumentation och IT-stöd - Vi ska driva utvecklingen av gemensamt IT-stöd och samlad vårddokumentation för att ge vårdgivaren bättre beslutsunderlag. 
 • Kvalitetsregister och vårdprogram - Vi ska tydliggöra resultat och utveckla kvalitetsarbetet inom cancervården. 
 • Forskning och utbildning - Vi ska arbeta för en samsyn mellan cancervården och högskolorna kring vilka utbildningar som behövs. 
 • Nationellt samarbete - Vi ska stödja samverkan med andra regionala cancercentrum.

 


Gemensam information uppdaterad: 16 augusti 2017

Regional information uppdaterad: 15 augusti 2018

Regionalt