Vårdprocesser inom cancervården

En vårdprocess eller patientprocess beskriver patientens väg genom vården, från att patienten söker kontakt med cancervården, får diagnos, behandling och rehabilitering, eller palliativ vård.

En central uppgift för regionala cancercentrum är att leda och samordna arbetet med att utveckla och effektivisera vårdprocesserna ur patientens perspektiv och arbeta för att korta väntetiderna.

Utvecklingsarbete med vårdprocesser pågår i samtliga regioner. Arbetet drivs av regionala och lokala processledare/processägare. Uppdraget är att kartlägga vårdprocesserna och ta fram underlag för förbättringsarbete.

Införandet av standardiserade vårdförlopp kommer ytterligare att påverka vårdprocesserna, framförallt för att korta väntetiderna.


Regionalt innehåll


 

Regionalt processarbete i Sydöst

Regionalt cancercentrum sydöst driver i dagsläget 13 regionala vårdprocesser med hjälp av regionala processledare. Fyra är stödprocesser och övriga är vårdprocesser för specifika diagnoser.

Läs mer om vårt regionala vårdprocessarbete här

Uppdrag regional processledare

Uppdragsgivare: Regionalt Cancercentrum Sydöst

Uppdaget utgår från RCC´s sex patientlöften

Syfte och mål:

Uppdraget som regional processledare innebär att arbeta för en mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård i enlighet med sydöstra sjukvårdsregionenes sex löften och nationella kriterier.

Målsättningen är att uppnå en god cancervård i sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag:

Arbetet ska utgå från kunskapsunderlag, nationella riktlinjer och RCC Sydösts styrande dokument. Arbetet förutsätts ske med aktiv patientdelaktighet och innebär att:

 Samordna arbetet genom kontakt med de lokala processteam samt genomföra regionala arbetsmöten med lokala patientprocessledare/team 2 ggr per år.

 Delta i kvalitetsuppföljningsdialoger* med RCC och linjeansvariga, inklusive skriftlig analys av resultatrapporter 2-4 ggr per år. Analysera indikatorutfallet kvartalsvis, identifiera förbättringsområden, fastställ och prioritera handlingsplaner.

 Medverka i arbetet när nationella vårdprogram eller nya SVF är aktuella för remiss, med sydöstra sjukvårdsregionen som utgångspunkt

 Delta i regionala/nationella möten, t ex i professionella nätverk eller med patientföreträdare inom området

Mål:

En god cancervård i sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppföljning:

Arbete och resultat ska kontinuerligt återkopplas till uppdragsgivaren och berörda verksamheter.

 


Faktaägare: Gunilla Gunnarsson, samordnare för Nationella cancerstrategin, SKL
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler
Gemensam information uppdaterad: 30 januari 2018

Regional information uppdaterad: 16 januari 2018

Regionalt