MDK - Multidisciplinär konferens

Multidisciplinär konferens (MDK) är ett allt vanligare och viktigare inslag i bedömningen och behandlingen av patienter med cancer.

Sjukvårdspersonal på multidisciplinär konferensInom allt fler diagnoser blir allt fler patienter bedömda i en lokal eller regional multidisciplinär konferens.

I anslutning till RCCs arbete med nationell nivåstrukturering diskuteras även behovet av att inrätta multidisciplinära konferenser på nationell nivå inom flera områden. Idag får till exempel alla patienter som behöver botande kirurgi för peniscancer en bedömning av ett nationellt multiprofessionellt team, oavsett var i landet patienterna bor. 

Idag registreras om patienten diskuteras i multidisciplinär konferens i 61 procent av de nationella kvalitetsregistren

Nationell MDK – rapport

SKL har, tillsammans med regionala cancercentrum, låtit genomföra en utredning av vilka förutsättningar som krävs för att organisera nationell multidisciplinär konferens (nMDK) inom olika diagnosområden. Slutsatserna från utrednigen har nu samlats i en rapport.

För att en multidisciplinär konferens ska bli tidseffektiv och medge att alla patienter kan bedömas behöver en rad olika faktorer hanteras och finslipas. I utredningsrapporten beskrivs hur arbetet bäst ska organiseras och bedrivas.

Nationell multidisciplinär konferens – ett ramverk, RCC-rapport (pdf)


Regionalt innehåll


Lägesrapport december 2017

 

En uppföljande sjukvårdsregional workshop för MDK,  genomfördes 11 oktober 2017 i Alvesta.

Under mötet diskuterades tre skarpa förslag till beslut och ett nytt projekt planeras till 2018.

De tre förslagen gäller:

  1. Sjukvårdsregionala riktlinjer
  2. Regional MDK-standard gällande teknik, ljud och bild
  3. Regiongemensam it-portal
  • Nytt möte beslutades till mars 2018.

Förslagen är klara, beslutsunderlagen håller på att tas fram av arbetsgrupperna. RCC  Sydösts ledningsgrupp ska utifrån förslagen ta fram ett gemensamt beslutsunderlag till regional sjukvårdsledning (RSL).

Regional MDK-standard gällande teknik, ljud och bild

Arbetsgruppens förslag om gemensam standardisering gällande MDK- rummens teknik, ljud och bild beslutades i plenum.

Ett teknikråd bildades på plats. Dennis Carlsson blir ordförande med  Mikael Danneblad som biträdande.De arbetar nu med framtagande av ett beslutsunderlag till RSL

 

Regional IT-portal för MDK i framtiden

Ett första delprojekt blir att utveckla en gemensam portal och riktlinjer för anmälan och dokumentation vid MDK under 2018.

RCC Sydösts ledningsgrupp kommer tillsätta en projektledare för kommande utvecklingsarbete inom MDK på 50%.

Om du är intresserad eller har tips om någon som passar i den rollen, kontakta någon av processledarna nedan.

 

Öppet journalföringssystem

Under året har vi samverkat med de som utvecklar NPÖ, Nationell patientöversikt, för att säkerställa att information inför MDK finns tillgänglig över länsgränserna. Vi har fortsatt kontakt och bevakar att information läggs in där.

 

Kontaktpersoner

liselotte.joelsson@regionostergotland.se

joen.sjolander@ltkalmar.se

magnus.lagerlund@ltkalmar.se


Faktaägare: Beatrice Melin, ordförande RCC i samverkan
Gemensam information uppdaterad: 23 oktober 2017

Regionalt ansvarig redaktör: Sofie Drake af Hagelsrum
Regional information uppdaterad: 21 november 2017

Regionalt