MDK - Multidisciplinär konferens

Multidisciplinär konferens (MDK) är ett allt vanligare och viktigare inslag i bedömningen och behandlingen av patienter med cancer.

Sjukvårdspersonal på multidisciplinär konferensInom allt fler diagnoser blir allt fler patienter bedömda i en lokal eller regional multidisciplinär konferens.

I anslutning till RCCs arbete med nationell nivåstrukturering diskuteras även behovet av att inrätta multidisciplinära konferenser på nationell nivå inom flera områden. Idag får till exempel alla patienter som behöver botande kirurgi för peniscancer en bedömning av ett nationellt multiprofessionellt team, oavsett var i landet patienterna bor. 

Idag registreras om patienten diskuteras i multidisciplinär konferens i 61 procent av de nationella kvalitetsregistren

Nationell MDK – rapport

SKL har, tillsammans med regionala cancercentrum, låtit genomföra en utredning av vilka förutsättningar som krävs för att organisera nationell multidisciplinär konferens (nMDK) inom olika diagnosområden. Slutsatserna från utrednigen har nu samlats i en rapport.

För att en multidisciplinär konferens ska bli tidseffektiv och medge att alla patienter kan bedömas behöver en rad olika faktorer hanteras och finslipas. I utredningsrapporten beskrivs hur arbetet bäst ska organiseras och bedrivas.

Nationell multidisciplinär konferens – ett ramverk, RCC-rapport (pdf)


Regionalt innehåll


Lägesrapport oktober 2018

Under 2016-2018 har det inom sydöstra sjukvårdsregionen hållts tre workshops där man bjudit in olika yrkesgrupper för att kunna identifiera och hitta lösningar för hur man kan förbättra MDK-processen inom cancersjukvården. Under en workshop i oktober 2018 kommer resultatet utifrån dessa möten att presenteras i form av regionala riktlinjer för MDK.

Under början av 2019 kommer dessa riktlinjer att implementeras på samtliga MDK inom den sydöstra sjukvårdsregionen. Riktlinjerna är framtagna för att underlätta arbetet, öka vårdkvalitén och skapa konsensus kring MDK-konferenser.

Parallellt med denna implementering kommer även en gemensam teknisk standard att tas i bruk, för att kunna skapa bättre förutsättningar för överföring av ljud och bild. Nya gemensamma adressböcker införs i syfte att minska risken för att ringa till olika virituella rum. Arbetet med att finna möjlighet för att underlätta gällande dokumentation under MDK fortsätter.

Sedan april 2018 finns en projektledare för MDK-arbetet på halvtid.

Kontakt

Mirjam Våtz

Projektledare Multidisciplinär terapikonferens

Region Jönköpings län

 


Faktaägare: Beatrice Melin, ordförande RCC i samverkan
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler
Gemensam information uppdaterad: 30 januari 2018

Regional faktaägare: Mirjam Våtz
Regionalt ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström
Regional information uppdaterad: 8 oktober 2018

Regionalt