MENY

Gällande vårdförlopp kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-10-30.

Indikatorer för uppföljning av standardiserat vårdförlopp

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av det standardiserade vårdförloppet.

Från

Till

Tid

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, strålbehandling

26 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling,
läkemedel, lymfom

18 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling,
läkemedel, KLL

22 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling,
aktiv exspektans
(sammanfaller med behandlingsbeslut)

16 kalenderdagar

Ovanstående ledtider gäller såväl kurativ som palliativ tumörspecifik behandling. För det fåtal patienter där enbart symtomlindrande palliativ behandling är aktuell, avslutas vårdförloppet i samband med behandlingsbeslutet.

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ingående tider. Syftet med sammanställningen är att göra processen överskådlig, men landstingen har endast i uppgift att följa den ledtid som anges under Ledtider för nationell uppföljning.

Från

Till

Tid

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

1 kalenderdag

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Block B (första besök i/kontakt med specialiserad vård)

3 kalenderdagar

Block B (exkl. block F – lymfom)

Block G (terapikonferens)

10 kalenderdagar

Block B (inkl. block F – KLL)

Block G (terapikonferens)

14 kalenderdagar

Block G (terapikonferens)

Beslut om behandling

2 kalenderdagar

Beslut om behandling

Start av första behandling, strålbehandling

10 kalenderdagar

Beslut om behandling

Start av första behandling, läkemedel

2 kalenderdagar

Remiss till bilddiagnostik

Svar till remittenten

5 kalenderdagar

Remiss till kirurgi

Lymfkörtel till patologen

3 kalenderdagar

Lymfkörtel till patologen

Svar till remittenten

4 kalenderdagar

Remiss till finnålspunktion

Svar till remittenten

1 kalenderdag

Remiss till flödescytometri på blod

Svar till remittenten

1 kalenderdag

Remiss till benmärgsundersökning

Svar till remittenten

5 kalenderdagar

Provtagning inkl. FISH och TP53-mutationsanalys

Svar till remittenten

14 kalenderdagar

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av de standardiserade vårdförloppen:

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för maligna lymfom och KLL”

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp för maligna lymfom och KLL som fått diagnosen malignt lymfom

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp för maligna lymfom och KLL som fått diagnosen KLL

Andel patienter av de som fått diagnosen malignt lymfom som anmälts till standardiserat vårdförlopp för maligna lymfom och KLL

Andel patienter av de som fått diagnosen KLL som anmälts till standardiserat vårdförlopp för maligna lymfom och KLL

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt det nationella vårdprogrammet:

Indikator

Målvärde

Lymfom

Andel där kirurgisk biopsi utförts för diagnostik

> 75 procent

Andel patienter i kliniska prövningar avseende primärbehandling

≥ 10 procent av patienterna

Anmälningsblanketter inrapporterade i registret 3 månader efter diagnosdatum

≥ 80 procent

Täckningsgrad i Svenska lymfomregistret

≥ 95 procent

Tumörvävnad sparad till biobank för forskningsändamål

> 80 procent

KLL

Andel patienter registrerade i INCA inom 3 respektive 12 månader efter diagnos

> 70 procent resp.
> 95 procent

Andel patienter undersökta med avseende på p53-mutation inför primär behandlingsstart

>90 procent