MENY

Gällande vårdförlopp kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-10-30.

Utredning och beslut om behandling

Utredningsförlopp

   

Block A: Undersökningar med svar tillgängligt vid block B

Alla:

Blodprover:

 • blodstatus inkl. differentialräkning
 • leverstatus
 • PK, APTT
 • njurfunktion
 • plasma-protein-profil
 • albumin
 • kalcium
 • SR
 • CRP
 • LD

 

Vid lymfocytos:
Flödescytometri på blod

 

Vid förstorad lymfkörtel:
Eventuell finnålspunktion

 

Vid provtagning av unga män:
beta-hCG (humant choriongonadotropin)

Block B (första besök i specialiserad vård)

Anamnes och klinisk undersökning, inkl. värdering av funktionsstatus och samsjuklighet

Eventuellt kompletterande blodprover enligt nationellt vårdprogram för KLL

Inför behandling: virusserologi: HIV, hepatit B och C

Eventuell finnålspunktion

Vid stark misstanke om icke behandlingskrävande KLL kan besöket ersättas av telefonkontakt där besök för behandlingsdiskussion bokas.

Block C
Lymfkörtelbiopsi i enlighet med nationella vårdprogram

Block D
Bilddiagnostik (för lymfom: DT eller PET-DT, för KLL: DT)

Block E
Benmärgsundersökning

Block F
Kompletterande provtagning inkl. FISH och TP53-mutationsanalys enl. nationellt vårdprogram för KLL

Block G
Terapikonferens

 

Resultat av block A och B

Åtgärd

Stark misstanke om icke behandlingskrävande KLL

Patienten kontaktas för besked om utredningsresultat och bokning av besök för behandlingsbeslut om aktiv expektans.

Misstanke om behandlingskrävande KLL

Block D, E och F utförs. Därefter block G.

Misstanke om lymfom eller lymfoproliferativ sjukdom (enligt ICD-koder i 1.3) där patienten kan vara aktuell för aktiv behandling

Block D och eventuellt C och E utförs vid behov. Därefter block G.

Misstanke om lymfom eller lymfoproliferativ sjukdom (enligt ICD-koder i 1.3) där patienten inte är aktuell för aktiv behandling

Block G utförs.

Misstanke om diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet, eller ingen diagnos

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten remitteras till relevant enhet för utredning.

Terapikonferens

Beslut om behandlingsrekommendation ska fattas vid en terapikonferens, undantaget patienter med icke behandlingskrävande KLL, och ska vid behov föregås av diskussion vid en patologkonferens. Terapikonferensen ska även diskutera möjlighet till inklusion i klinisk studie.

Följande funktioner ska medverka vid terapikonferensen:

 • onkolog/hematolog
 • kontaktsjuksköterska
 • koordinatorsfunktion.

 

Vid terapikonferensen bör följande uppgifter finnas tillgängliga

 • lymfomsubtyp enligt WHO-klassifikationen
 • stadium
 • prognostiska faktorer
 • uppgifter om samsjuklighet och funktionsstatus.

Beslut om behandling

Behandlingsbeslut ska fattas tillsammans med patienten och tillsammans med de närstående om patienten önskar det. Patienten ska registreras i nationella kvalitetsregistret för lymfom respektive Svenska KLL-registret.

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård

Patienten ska tilldelas en namngiven kontaktsjuksköterska i samband med block B.

Kontaktsjuksköterskan ska arbeta enligt nationell arbetsbeskrivning, vilket bl.a. innebär att ansvara för att Min vårdplan upprättas och uppdateras, samt för aktiva överlämningar. Kontaktsjuksköterskan ska vid behov kunna förmedla kontakt med kurator eller annan rehabiliteringskompetens utifrån patientens behov, t.ex.

 • psykosocialt stöd
 • dietist
 • fysioterapeut.


Om tandläkarbedömning behövs bör denna utföras tidigt, om möjligt före behandlingsstart.

Alla patienter i reproduktiv ålder ska få information om hur behandlingen kommer att påverka fertiliteten och till dem där kurativt syftande behandling är aktuell erbjuds kontakt med en fertilitetsenhet för rådgivning så snart det är kliniskt möjligt.

Rehabilitering och palliativa insatser bör övervägas tidigt i sjukdomsprocessen; se det nationella vårdprogrammet för rehabilitering och palliativ vård

Kommunikation och delaktighet

Alla beslut om utredning och behandling ska ske i samråd med patienten, och även med de närstående om patienten önskar det. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patienten ska informeras i enlighet med patientlagen (kapitel 3), vilket bl.a. innebär att ge information om vilka behandlingsstrategier som kan vara aktuella och vilken strategi man rekommenderar, inklusive behandlingens syfte och biverkningar.

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.