MENY

Gällande vårdprogram Hodgkins lymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-03-16.

10. Multidisciplinär konferens/
centraliserat behandlingsbeslut

HL utreds och behandlas i allmänhet inom en och samma enhet och behovet av multidisciplinär konferens ser därför annorlunda ut jämfört med solida tumörsjukdomar.

Konferens med hematopatolog och radiolog och/eller nuklearmedicinare är av stort kliniskt värde och bedöms höja kvaliten i diagnostiken avsevärt. I de fall där HL handläggs på en hemtologisk enhet utan tillgång till strålbehandling bör tidig kontakt tas med den enhet som är ansvarig för strålbehandling. Behandingsbeslutet bör centraliseras till en enhet med strålbehandlingkompetens och stor vana att behandla HL, då det i många fall gäller unga patienter med potentiellt botbar sjukdom. För dem bör man också beakta behandlingens framtida påverkan på patienten. 

Diskussion på nationell telekonferens (torsdagar udda veckor kl. 12.00) rekommenderas för alla atienter för vilka strålbehandling planeras, för patienter i recidivsituation med kurativ behandlingsintention och för alla svårare frågeställningar. Alla sjukhus med möjlighet till telemedicinsk uppkoppling kan delta. Skicka e-post till Ingrid Kristensen för instruktioner.

Om intern terapikonferens hålls på behandlande klinik bör kontaktsjuksköterska närvara vid denna.