MENY

Gällande vårdprogram Hodgkins lymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-03-16.

12. Responskriterier

12.1 Bedömning av behandlingsresultat och användning av FDG-PET/CT

  • De responskriterier som beskrivs i Luganokriterierna (19) tillämpas när det gäller att bedöma behandlingsresultat och användning av FDG-PET/CT. 
  • Vid avancerade stadier bör behandlingsresultatet utvärderas med FDG-PET/CT efter 2 cykler av ABVD eller BEACOPP escalated och därefter i enlighet med behandlingsrekommendationerna.

Vid låga stadier bör behandlingsresultatet utvärderas med CT efter 2 cykler av ABVD och med FDG-PET/CT efter avslutad behandling (om någon kvarvarande tumör syns på CT efter 2 ABVD).

I Luganokriterierna för bedömning av behandlingssvar rekommenderas FDG- PET/CT efter avslutad behandling (19, 52). Undersökningen bör göras 3–4 veckor efter avslutad cytostatikabehandling och 6–8 veckor efter avslutad RT. Vid komplett metabol remission efter två cykler rekommenderar vi dock inte FDG- PET/CT rutinmässigt efter avslutad behandling.

Flera studier visar att en FDG-PET/CT-undersökning efter 1-2 cykler ABVD har ett stort värde för att förutsäga prognosen vid avancerad HL (53-57). Det finns studier där FDG-PET/CT gjorts tidigt i förloppet och styrt behandlingsvalet. 

Vid bedömning av FDG-PET/CT efter två cykler tillämpas en femgradig skala (52, 58). Se faktaruta 4. Det centrala är att upptag som överstiger upptaget i levern (gradering 4–5) räknas som positivt vid utvärdering av avancerade stadier. 

Faktaruta 4. Femgradig skala för utvärdering av FDG-PET/CT 

The 5-PS scores the most intense uptake in a site of initial disease, if present, follows:

  • 1. No uptake
  • 2. Uptake ≤ mediastinum
  • 3. Uptake > mediastinum but ≤ liver
  • 4. Uptake moderately higher than liver
  • 5. Uptake markedly higher than liver and/or new lesions
  • X. New areas of uptake unlikely to be related to lymphoma


Adapterat från Barrington et al 2014

12.2 Kvarvarande lymfom efter avslutad behandling

Flödesschema 1, kvarvarande lymfom efter avslutad behandling

Efter avslutad behandling är det mycket vanligt med resttumörer. Om resttumören är > 2,5 cm rekommenderas FDG-PET/CT (om den inte var PET-negativ tidigare). Om FDG-PET/CT är negativ betraktas patienten som varande i CR (komplett remission) (59). Strålbehandling rekommenderas inte rutinmässigt för avancerade stadier om patienten har uppnått CR (gäller även initialt bulkig sjukdom) (40). 

Om FDG-PET/CT är positiv i kvarvarande resttumör rekommenderas biopsi för att verifiera kvarvarande aktiv sjukdom. Om biopsin visar aktiv sjukdom rekommenderas cytostatikabehandling och högdosbehandling med autologt stamcellsstöd (ASCT). 

Vid kvarvarande FDG-upptag men negativ biopsi rekommenderas förnyad FDG-PET/CT, eller att överväga strålbehandling.

Vid primärt progressiv sjukdom rekommenderas cytostatikabehandling och högdosbehandling med autologt stamcellsstöd (ASCT).