MENY

Gällande vårdprogram Hodgkins lymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-03-16.

24. Vårdprogramgruppen

24.1 Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum och en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.  

24.2 Vårdprogramgruppens medlemmar

 

Daniel Molin, docent, ordförande

Överläkare, Sektionen för onkologi, VO BOT, Akademiska sjukhuset, RCC Uppsala/Örebro

Ann-Sofie Johansson, med.dr

Överläkare, Onkologkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, RCC Norr

Gunilla Enblad, professor

Överläkare, Sektionen för onkologi, VO BOT, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala/Örebro

Ingrid Glimelius, docent

Specialistläkare, Sektionen för onkologi, VO BOT, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala/Örebro

Rose-Marie Amini, docent

Överläkare, Patologikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala/Örebro

Marzia Palma, med.dr

Specialistläkare, Hematologiskt centrum, Karolinska sjukhuset, Solna, RCC Stockholm/Gotland

Lotta Hansson, docent

Överläkare, Hematologiskt centrum, Karolinska sjukhuset, Solna, RCC Stockholm/Gotland

Ingemar Lagerlöf, doktorand

Överläkare, Hematologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping, RCC Sydöst

Christina Goldkuhl

Överläkare, Onkolog- och hematologkliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst

Johan Linderoth, med.dr

Överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Lund, RCC Syd

Laura Husso, patientrepresentant Uppsala

Sofia Heyman

Specialistläkare, Hematolog-och Onkologkliniken Sahlgrenska, Göteborg, RCC Väst

Åsa Örnberg

Onkologisjuksköterska Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

24.3 Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har skett utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Alla som ingår i arbetsgruppen har lämnat jävsdeklarationer. Kopior av gruppens jävsdeklarationer kan erhållas från Regionalt cancercentrum i Uppsala-Örebro. 

Daniel Molin har varit nationell huvudprövare i kliniska studier för Merck och Takeda och Ingemar Lagerlöf har varit prövare i kliniska studier för Nanovector, Janssen och Takeda. RCC:s samverkansgrupp har bedömt att uppdragen inte påverkar arbetet med vårdprogrammet. Övriga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. 

24.4 Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Daniel Molin till vårdprogramgruppens ordförande. 

I en första remissrunda har nedanstående organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll: 

 • Blodcancerförbundet
 • Hematologisjuksköterskornas organisation (HEMSIS)
 • Läkemedelsindustriföreningen (LIF)
 • Nätverksgruppen för Cancerrehabilitering 
 • Regionala kontaktpersoner på respektive RCC
 • Sjuksköterskor i cancervård 
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
 • Svenska Lymfomgruppen (SLG) 
 • Svensk Förening för Hematologis (SFH) styrelse 
 • Svensk Onkologisk Förenings (SOF) styrelse
 • Svensk Förening för Palliativ Medicin (SFPM) 
 • Svensk Förening för Patologis hematopatologisektion
 • Svensk Förening för Medicinsk Genetik (SFMG)
 • Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM)
 • Svensk förening för Medicinsk radiologi (SFMR)
 • Svenska benmärgstransplantationsgruppen (SBMT)
 • Svenska Läkaresällskapet 
 • Svensk sjuksköterskeförening

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av den första remissrundan, har vårdprogrammet skickats på ytterligare en remissrunda. Denna har gått till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Efter den andra remissrundan har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen samt fastställts av RCC:s samverkansnämnd.