MENY

Gällande vårdprogram Hodgkins lymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-09-10.

24. Vårdprogramgruppen

24.1 Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum och en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.  

24.2 Vårdprogramgruppens medlemmar

Daniel Molin, docent, ordförande

Överläkare, Sektionen för onkologi, VO BOT, Akademiska sjukhuset, Uppsala

RCC Uppsala/Örebro

 

Christina Goldkuhl

Överläkare, Onkolog- och hematologkliniken

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

RCC Väst

 

Ann-Sofie Johansson, med.dr

Överläkare, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

RCC Norr

 

Gunilla Enblad, professor

Överläkare, Sektionen för onkologi, VO BOT, Akademiska sjukhuset, Uppsala
RCC Uppsala/Örebro

Ingemar Lagerlöf, doktorand

Överläkare, Hematologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

RCC Sydöst

Ingrid Glimelius, docent

Specialistläkare, Sektionen för onkologi, VO BOT, Akademiska sjukhuset, Uppsala
RCC Uppsala/Örebro

 

Johan Linderoth, med.dr

Överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Lund

RCC Syd

 

Laura Husso, patientrepresentant

Uppsala

 

Lotta Hansson, docent

Överläkare, PF lymfom, PO Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

RCC Stockholm/Gotland

 

Marzia Palma, med.dr

Specialistläkare, PF lymfom, PO Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

RCC Stockholm/Gotland

 

Rose-Marie Amini, professor

Överläkare, Klinisk patologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

RCC Uppsala/Örebro

 

Åsa Örnberg

Onkologisjuksköterska Cancercentrum,

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

RCC Norr

 

24.3 Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkat till tidigare versioner av vårdprogrammet: Sofia Heyman, specialistläkare, Hematolog- och Onkologkliniken Sahlgrenska, Göteborg

24.4 Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har skett utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Alla som ingår i arbetsgruppen har lämnat jävsdeklarationer. Kopior av gruppens jävsdeklarationer kan erhållas från Regionalt cancercentrum i Uppsala-Örebro. 

Daniel Molin har varit nationell huvudprövare i kliniska studier för Merck och Takeda och Ingemar Lagerlöf har varit prövare i kliniska studier för Nanovector, Janssen och Takeda. RCC:s samverkansgrupp har bedömt att uppdragen inte påverkar arbetet med vårdprogrammet. Övriga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv.

24.5 Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Daniel Molin till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till profession och patientföreningar.

Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och företrädare för patienter och profession.

 • Dietisternas riksförbund
 • Läkemedelsrådet i Region Skåne
 • RCC:s nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel (NAC)
 • RCC:s nationella arbetsgrupp för cancerrehabilitering
 • RCC:s nationella arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor och Min Vårdplan
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Svensk förening för hematologi (SFH)
 • Svensk förening för medicinsk radiologi (SFMR)
 • Svensk förening för palliativ medicin (SFPM)
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEDPOS)
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Sveriges arbetsterapeuter
 • Takeda

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av den har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen, fastställts av RCC:s samverkansnämnd och publicerats på RCC:s hemsida.