MENY

Gällande vårdprogram Hodgkins lymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-09-10.

5. Primär prevention

5.1 Levnadsvanor

Det finns inga starka samband mellan levnadsvanor och insjuknande i HL förutom en lätt ökad risk för HL hos rökare, och då gäller det framför allt EBV-positiv HL. I dag finns inget känt sätt att skydda sig mot HL.