Nationellt vårdprogram bröstcancer

Vårdprogrammet för bröstcancer är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018. Innehållet följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för bröstcancersjukvården.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf 3,8 MB, nytt fönster)

Den senast reviderade versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande förändringar:

  • Screening- och diagnostikkapitlen är omarbetade och hela patologikapitlet är omskrivet.
  • Förbehandling och neoadjuvant behandling är till stora delar reviderade med tydligare behandlingsrekommendationer.
  • Det kirurgiska kapitlet och kapitlet om rekonstruktion och plastikkirurgi är i stora delar reviderade. Den kirurgiska behandlingen av axillens lymfkörtlar har förfinats och förbättrats, vilket minskar risken för efterföljande lymfkörtelsvullad.
  • Strålbehandlingskapitlet är väsentligen omarbetat. I behandlingsrekommendationerna framförs tydligt möjligheten att erbjuda patienterna kortare behandlingstider, färre behandlingsdagar men högre doser per behandlingsdag.
  • I det adjuvanta kapitlet, alltså efterbehandling efter kirurgi, beskrivs värdet av dostät behandling för individer med hög risk för återfall. Vidare bör man diskutera för patienter med Er positiv sjukdom möjligheten av tio års endokrin behandling.
  • Systembehandlingsavsnitten är till stora delar omskrivna där nya behandlingsmöjligheter beskrivs och i vissa fall rekommenderas.
  • Omvårdnadskapitlen är likaledes i stort omarbetade.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.

Faktaägare: Charlotta Lönnqvist, sjuksköterska, RCC Stockholm — GotlandCharlotta Lönnqvist, sjuksköterska, RCC Stockholm — Gotland
Gemensam information uppdaterad: 6 mars 2018

Regionalt