MENY

Gällande vårdprogram icke-epitelial äggstockscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-02-06.

1. Sammanfattning

Detta vårdprogram omfattar handläggning och behandling av icke-epiteliala maligna ovarialtumörer och är ett komplement till det nationella vårdprogrammet för äggstockscancer. Hänvisning kommer ske till nationella vårdprogrammet för äggstockscancer avseende de kapitel som inte gör åtskillnad mellan epitelial respektive icke-epitelial ovarialcancer. 

Det nationella vårdprogrammet ska fungera som ett ”paraplyprogram” med principer för handläggning och behandling baserat på bästa möjliga evidens. Vissa regionala skillnader kan uppstå mot bakgrund av att tolkningen av vissa problemställningar på forskningsfronten kan variera och skillnader i regionala förutsättningar föreligga. Samtidigt är vi skyldiga att bedriva en likvärdig vård varför regionala anpassningar bör motiveras. 

Globalt utgör icke-epiteliala ovarialtumörer cirka 10 % av primära maligna tumörer i ovariet. Till skillnad från epitelial äggstockscancer (ovarialcancer,) är icke-epitelial maligna ovarialtumörer vanligen begränsad till ena ovariet och upptäcks i tidigt stadium. Vissa typer är mycket snabbväxande och kräver ett snabbt omhändertagande. Prognosen för kvinnor med icke-epiteliala ovarialtumörer, särskilt för dem med germinalcellstumörer, har undergått en väsentlig förbättring. Detta beror sannolikt på flera faktorer men den största vinsten torde tillskrivas kemoterapi. Mot bakgrund av de enskilda tumörtypernas raritet är det svårt att bedriva prospektiva randomiserade studier. Resultat har därför i vissa fall extrapolerats från andra tumörsjukdomar med liknande histologi såsom t. ex testikelcancer. Det är angeläget med internationellt forskningssamarbete och olika konsortium har bildats. 

För vårdprogramgruppen 

Elisabeth Åvall Lundqvist Ordförande 

Vårdprogram icke-epiteliala maligna ovarialtumörer har reviderats 2016-2017 med uppdaterade data och viss ny kunskap. Nya referenser har tillagts. 

För vårdprogramgruppen. 

Christer Borgfeldt, Ordförande sedan 2015