MENY

Gällande vårdprogram huvud- och halscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-08-25.

Bilaga 3: Kortfattad preparatöversikt vid medicinsk tumörbehandling

Drog- och administrations-väg

Specifika biverkningar utöver generell toxicitet

Ges

Cisplatin

Parenteralt

Oto-nefro och neurotoxicitet

Benmärgstoxicitet

Singel, konkomitant under radioterapi.

I kombination med 5-Fluorouracil och vid induktionskemoterapi (nasofarynxcancer) eller vid palliativ kemoterapi.

Carboplatin

Parenteralt

Benmärgstoxicitet

Som alternativ till Cisplatin, enligt ovan, vid nedsatt njurfunktion eller nedsatt hörsel.

5-Fluorouracil

Parenteralt

Peroralt

Hjärttoxicitet (rytmrubbningar)

Slemhinnetoxicitet

Peroral beredning: diarréer, slemhinetoxicitet och hand-fotsule-rodnad och smärta samt nagelbäddssår.

I kombination med Cisplatin enligt ovan.

Singelbehandling i palliativt syfte, då i peroral beredning.

EGFr antikropp

Parenteralt

Hudbiverkningar

Accentuerade strålbiverkningar

I kombination enligt ovan.

Konkomittant vid radioterapi.

Paclitaxel

Parenteralt

Alopeci, neuropathi

I kombination med Carboplatin.

Som singenbehandling.

Methotrexate

Parenteralt

Peroralt

Illamående, stomatit, leverpåverkan

I kombination med 5-FU

Som singelbehandling

Gemcitabine

Parenteralt

Myalgi

Som singelbehandling