Nationella vårdprogram för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Sedan 2012 finns ett nationellt vårdprogram för levercellscancer, som är den vanligaste formen av primär levercancer. Det nationella vårdprogrammet för gallblåsa och gallvägar fastställdes i december 2016.

Levercellscancer

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram
 (pdf)

Viktiga delar i vårdprogrammet är:

  • prevention
  • diagnos
  • leverfunktionsmätning
  • behandling
  • understödjande vård

Gallblåse- och gallvägscancer

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Metodik vid framtagandet av vårdprogrammet

Det nya vårdprogrammet har utarbetats utifrån patienters och närståendes upplevelse av vården enligt metoden Experience-based co-design.

Ladda ner en rapport om patienters- och närståendes upplevelser här.

Ett HTA-arbete (systematisk granskning av vetenskaplig litteratur för att ta reda på vilken evidens som finns) om kirurgisk behandling av gallblåsecancer har genomförts som en del i vårdprogramarbetet. Arbetet har publicerats som en separat rapport via HTA-centrum Sahlgrenska. 

Ta del av rapporten här. 

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Gemensam information uppdaterad: 22 maj 2017