MENY

Gällande vårdprogram levercellscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-06-16

17. Omvårdnadsaspekter

Den individuella vårdplanen, IVP, syftar till att stödja patienten utifrån hans eller hennes egna resurser, önskemål, förväntningar och förmågor. Kontaktsjuksköterskan ansvarar för att IVP upprättas, men hela teamet bör vara delaktigt. Erfarenheten vid HCC är att behovet av en IVP är särskilt stort när olika vårdnivåer är engagerade. IVP syftar till att öka patientens förståelse för vårdkedjan och delaktighet, där patientens självbestämmande ses som en likvärdig del i beslutsfattandet. Patientens självbedömning tas till vara och den bekräftelse vårdpersonalen kan ge patienten, i samband med upprättandet eller uppdateringen av IVP, förstärker patientens positiva självbedömning och minskar den negativa.

17.1 Bekräftande omvårdnad

Omvårdnad vid HCC har utarbetats med bekräftande omvårdnad som vårdfilosofi och värdegrund. Bekräftande omvårdnad är vård på personnivå utifrån en helhetssyn på människan där god omvårdnad inrymmer kvaliteter som delaktighet, kontinuitet, integritet och självbestämmande [347]. Den bekräftande omvårdnaden ska finnas med i hela vårdkedjan.

17.2 Generell omvårdnad vid cancer

För information om generell omvårdnad vid cancer och dess behandling hänvisar vi framför allt till det nationella vårdprogrammet om cancerrehabilitering.