MENY

Gällande vårdförlopp testikelcancer

Fastställd av SKL:s beslutsgrupp 2016-10-24

Utredning och beslut om behandling

Utredningsförlopp

Vid mottagande av remiss ska patienten bokas för ultraljud (om inte redan utfört) och besök hos urolog.

Observera: Vid radiologiska eller kliniska tecken på omfattande metastasering eller vid mycket höga tumörmarkörnivåer ska regionansvarig onkolog kontaktas omgående och patienten ska handläggas akut.

Block A

Block B

Block C

Ultraljudsundersökning av testiklarna med svar tillgängligt vid besök

Anamnes och klinisk undersökning

beta-hCG, AFP, LDH och ev. PLAP

DT thorax-buk-bäcken

Hormonstatus

Erbjudande om infrysning av spermier

Erbjudande om testikelprotes

Orkidektomi

Block D

Block E

 

MDK med svar på samtliga undersökningar tillgängliga

Information om diagnos/utredningsresultat

 

 

Resultat av block A

Åtgärd

Fortsatt misstanke om testikelcancer

Block B–D utförs

Misstanke om diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten remitteras ev. till relevant enhet för utredning

Resultat av block B–D

Åtgärd

Bekräftad testikelcancer

Block E utförs

Diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten remitteras ev. till relevant enhet för utredning

Multidisciplinär konferens (MDK)

Följande funktioner ska medverka vid MDK:

  • onkolog
  • patolog
  • urolog
  • radiolog
  • kontaktsjuksköterska
  • koordinatorsfunktion.

Klassifikation och beslut om behandling

Beslut om behandlingsrekommendation ska fattas vid MDK. Tumörsjukdomen ska klassificeras och behandlas enligt SWENOTECA:s vårdprograms riktlinjer.

Behandlingsbeslut ska fattas tillsammans med patienten och tillsammans med de närstående om patienten önskar det.

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård

Patienten ska tilldelas en namngiven kontaktsjuksköterska i samband med block A.

Kontaktsjuksköterskan ska arbeta enligt nationell arbetsbeskrivning vilket bl.a. innebär att ansvara för att Min vårdplan upprättas och uppdateras, samt för aktiva överlämningar. Kontaktsjuksköterskan ska erbjuda alla patienter kontakt med en enhet för psykosocialt stöd samt sexolog, och vid behov förmedla kontakten.

Alla patienter ska få information om hur sjukdomen och behandlingen kan påverka fertiliteten och ska före orkidektomin erbjudas kontakt med en fertilitetsenhet för infrysning av spermier.

Inför orkidektomin ska alla patienter erbjudas testikelprotesinläggning.

Patienter ska uppmanas att avstå från rökning, och erbjudas professionell hjälp att klara detta.

Rehabilitering bör övervägas tidigt i sjukdomsprocessen, se det nationella vårdprogrammet för rehabilitering.

Kommunikation och delaktighet

Alla beslut om utredning och behandling ska ske i samråd med patienten, och även med de närstående om patienten önskar. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patienten ska informeras i enlighet med patientlagen (kapitel 3), vilket bl.a. innebär att ge information om vilka behandlingsstrategier som kan vara aktuella och vilken strategi man rekommenderar, inklusive behandlingens syfte och biverkningar.

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.