Screening under pågående coronapandemi

Under pågående coronapandemi kan smittoriskerna och behovet att optimera hälso- och sjukvårdsresurserna leda till att screeningen tillfälligt kan behöva pausas.

Screening är en metod för att spåra och motverka sjuklighet hos en förmodat frisk befolkning.

Under pågående coronapandemi kan smittoriskerna förknippade med att delta i screeningen eventuellt väga tyngre än den förebyggande hälsovinst som screening normalt innebär. De resurser som screeningen tar i anspråk kan i detta extraordinära läge också bedömas göra större nytta i andra delar av hälso- och sjukvården.

Både ökade risker och behovet att optimera resurserna kan leda till att screeningverksamheten tillfälligt kan behöva dras ner. Detta kräver dock full insikt i de lokala förutsättningarna och besluten måste därför tas av respektive region.

Utifrån att förutsättningarna är olika över landet anser RCC i samverkan att det är viktigt att varje region löpande gör en bedömning så att screening för bröst-, livmoderhals- och tjock- och ändtarmscancer kan fortgå i så normal omfattning som möjligt.

I de fall screeningen tillfälligt behöver pausas ska en plan tas fram för hur screeningen ska återupptas.

Mammografienheterna är öppna och tar emot alla kvinnor med symtom som gör dem oroliga för att de kan ha cancer.