Organisation

I Uppsala Örebro sjukvårdsregion ingår sju regioner, nämligen Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro.

Samverkansnämnden - sjukvårdsregionens politiska ledning

RCC Uppsala Örebro är underställd Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen, som är sjukvårdsregionens politiska ledning. Nämnden består av tre förtroendevalda och tre ersättare från respektive region. Ordförande i nämnden väljs efter valresultatet.

Samverkansnämnden Uppsala Örebro

Styrgruppen - där alla regioner finns representerade

RCC Uppsala Örebro rapporterar till sin styrgrupp som består av representanter från alla regioner i sjukvårdsregionen, inklusive två representanter från medicinska fakulteter, i syfte att främja samarbetet mellan forskning och verksamhet. Verksamhetschefen är föredragande i styrgruppen.

Lokala cancerråd

Alla sju regioner har lokala cancerråd som ska se till att nationella cancerstrategin genomförs i det egna landstinget.