Utbildning för kontaktsjuksköterska  i Uppsala-Örebroregionen

Kontaktsjuksköterskan är patientens fasta kontakt i cancersjukvården med ett definierat uppdrag. Kursens syfte är att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget och verka i cancervårdens processorienterade arbetsform. Kursen grundas i de patientcentrerade kriterier som ska utmärka regionalt cancercentrum. 

Inom Uppsala-Örebroregionen kommer utbuds-/uppdragsutbildning att anordnas för kontaktsjuksköterskor i cancervård vid fyra lärosäten; Falun, Karlstad, Örebro och Uppsala, och kursen kommer att ha likadana kursplaner och upplägg.

Nedan finner ni planerad kursstart i respektive lärosäte. Information om kursen och fastställd kursstart publiceras så fort detta är känt. 

Karlstads universitet

Kontaktsjuksköterska i cancervård 7,5 HP 
Kursstart – 17 januari 2018
Kontakt: Kaisa Bjuresäter

Kursens huvudsakliga innehåll är kontaktsjuksköterskans roll och funktion, personcentrerad vård, det professionella samtalet, vårdinformatik och e-hälsa, cancerrehabilitering, psykosocialt stöd, teamarbete, förbättringskunskap, palliativ vård och etik. I all undervisning läggs vikt vid områdets vetenskapliga grund och evidensbaserad kunskap.

Kursen genomförs på halvfart och omfattar 7,5 högskolepoäng. Undervisningsformer är nätbaserade föreläsningar, grupparbeten och seminarier. Studierna bedrivs enskilt och i grupp och omfattar fyra dagar på campus samt studiedagar med grupparbeten via nätet.

Priset per plats ligger mellan ca 10.000 -18.000 kronor. RCC Uppsala/Örebroregionen kommer att bidra till finansieringen vilket innebär att priset per plats kan komma att minskas. För mer information om pris vid respektive lärosäte kontakta respektive kontaktperson. Information om anmälningsförfarande kommer att annonseras på respektive lärosätes hemsida samt på denna hemsida.

Förutom ovan nämnda kurs rekommenderas kontaktsjuksköterskor som saknar formell kompetens i onkologisk behandling/omvårdnad även att gå en kurs i onkologisk vård/omvårdnad.

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 1 december 2017