Min vårdplan i cancervården

Alla patienter med cancer ska ha en skriftlig Min vårdplan (MVP). Vårdplanen ska vara skriven för och med patienten och innehålla tider för undersökningar och behandlingar, kontaktuppgifter med mera. Under 2018 lanseras en första digital Min vårdplan för införande i hela landet.

Nu börjar e-MVP testas i praktiken

Förberedelser för införande av en digital Min vårdplan i cancervården är igång på flera plan. Verksamheter som vill testa ny funktionalitet och påverka fortsatt utveckling kan anmäla intresse och få stöd av en nationell projektgrupp för att komma igång.

Utvecklingen av standardiserade nationella vårdplansmallar inom sex diagnoser pågår. Dessa kommer dock inte vara helt klara i år. De nationella vårdplansmallarna måste därför till en början kompletteras med regional information.

Under 2018 kan landsting och regioner som vill starta införandet få stöd av ett nationellt införandeprojekt, som arbetar på uppdrag av RCC i samverkan, SKL och Inera.

Informationsblad om e-MVP, juni 2018 (pdf)

Förutsättningar för fortsatt arbete

1. Ett verktyg för delaktighet och trygghet hos patienter och närstående

All cancerpatienter ska ha en skriftlig individuell vårdplan. Den ska fokusera på och utgå från patientens behov och den ska skrivas tillsammans med patienten. Avsikten är att stärka informationen till patienter och närstående och göra dem delaktiga i vården. Då e-MVP är införd i ett landsting kan den nås via e-tjänsten Stöd och behandling på 1177.se.

2. Min vårdplan är viktig även för vården

Vården ska räkna med att patienter framöver både vill och kan ta ett större ansvar för sin egen vård än i dagsläget. Därmed kan införandet också leda till resursbesparingar och utrymme för kompetensförstärkningar.

3. Utformas tillsammans med RCCs nationella arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor

Arbetsgruppen är med och utformar strukturen och definierar de nationella delar som ska ingå i e-MVP. Viktigast är dock patientens individuella delar och att planen anpassas efter patientens diagnos.

4. Min vårdplan ska innehålla

 • Kontaktuppgifter till läkare, kontaktsjuksköterska och kurator samt andra viktiga personer.
 • Tider för undersökningar och behandlingar samt en beskrivning av när olika åtgärder ska ske.
 • Stöd, råd och åtgärder under behandling och rehabilitering.
 • Svar på praktiska frågor och på vad patienten kan göra själv.
 • Information om patientens rättigheter, till exempel rätten till ny medicinsk bedömning.
 • Efter avslutad behandling: Tydlig information om hur den fortsatta uppföljningen ser ut, till exempel vem patienten ska vända sig till.
 • Efter avslutad behandling: En sammanfattning av vården som beskriver vad patienten har varit med om och vad som är viktigt att tänka på.

Utseende och innehåll i Min vårdplan Ungeför så här är innehållet i vårdplanen tänkt att struktureras. Under respektive flik ska dels de individuella delarna återfinnas, dels den nationellt överenskomna information som ska vara gemensam för alla patienter.

5. e-MVP testad i tre landsting

En första version av e-MVP cancer testades förra året i ett pilotprojekt i tre landsting. Nuvarande utveckling är baserad dels på synpunkter från pilottesterna, dels på kontinuerlig utveckling av de tekniska funktionerna i Stöd och behandling. Fokus i arbetet har varit att minska administrationen i verktyget, öka användbarheten, skapa möjligheter till individanpassning och skapa sammanhållna vårdplaner över vårdgivargränser.

Utvärderingsrapport pilotprojektet: Min Vårdplan Cancer i Stöd och behandling (PDF, nytt fönster)

6. Nationellt projekt ger stöd till införandet

Under 2018 ger RCC i samverkan, SKL och Inera stöd till införandet genom ett nationellt projekt. Införandeprojekt behövs även regionalt och lokalt, dels för att säkra anslutningen till Stöd och behandling, men framförallt för att stimulera utvecklingen av kontaktsjuksköterskornas arbetssätt med vårdplanen.

Staten bidrar ekonomiskt genom utvecklingsområdet Patientkontrakt i överenskommelsen med SKL om patientmiljarden, samt överenskommelsen gällande kortare väntetider i cancervården 2018.
För de landsting som önskar kan anslutning till e-Min vårdplan ske senare.

7. Pågående arbete

Under våren 2018 pågår arbete med att ta fram information för nationellt standardiserade vårdplansmallar inom sex diagnoser. Detta utförs av RCCS nationella arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskoroch ska vara klart 1 maj 2018. De sex diagnoserna är:

 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Huvud- och halscancer
 • Peniscancer
 • Prostatacancer
 • Blodcancer (Waldenströms Makroglobulinemi)
 • Bröstcancer

8. Ytterligare utveckling

Under 2018 kommer ett utvecklingsarbete att startas med målet att e-MVP ska kunna delas över vårdgivargränser. Andra utvecklingsområden som det också finns intresse av är möjligheten att integrera Min vårdplan med vårdgivarens digitala system för tidbokning på nätet, för att patienten ska kunna se och boka tider, och att integrera kontaktinformation på 1177.se.

9. Patientinformation om cytostatikabehandling

RCC har i flera år arbetat med att nationellt ensa behandlingsregimer (oftast cytostatikakombinationer) i det så kallade Regimbiblioteket. Ensningen gäller såväl benämningar som innehåll och administrationssätt. Under 2018 kommer nationell patientinformation att arbetas fram för specifika behandlingsregimer. Målet är att dessa ska kunna länkas till den nationella, generiska versionen av Min vårdplan.

KVÅ-koder för uppföljning av Min vårdplan

I vilken mån patienter med cancer får en individuell vårdplan utgör en kvalitetsindikator på vårdens förmåga att stödja patienter och närstående i en personcentrerad riktning. Därför är viktigt att kunna följa utvecklingen av införandet av Min vårdplan. Den 1 januari 2017 infördes särskilda KVÅ-koder för detta ändamål. 

Faktaägare: Bodil Westman, sjuksköterska RCC Stockholm - Gotland
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 21 juni 2018

Regionalt