Stöd till lokal patientsamverkan

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro startade under 2019 en satsning på samverkan mellan olika patientföreningar i sjukvårdsregionen, vilken fortsätter under 2020. Respektive region har möjlighet att under 2020 ansöka om 100 000 kronor för samverkansprojekt.

Kriterier och ansökan

För att få beviljat ekonomiskt stöd från RCC ska samverkansprojektet uppfylla en del kriterier, bland annat följande:

  • Projektet ska vara ett samarbete mellan minst tre, men gärna fler, patientföreningar inom cancerområdet i regionen/landstinget. Endast ett projekt per region/landsting kommer beviljas medel.
  • En fysisk mötesplats ska finnas tillgänglig för att bedriva aktiviteter som samtalsgrupper, föreläsningar, fysisk aktivitet och skapande verksamhet.
  • Projektet ska vara tillgänglig för alla cancerpatienter och närstående i regionen/landstinget, oavsett diagnos och föreningstillhörighet.
  • RCC ger inte stöd till aktiviteter som hör till hälso- och sjukvårdens ansvarsområde.

Samtliga kriterier och vidare information om hur ansökan går till hittar du i projektdirektivet nedan.

Projektdirektiv för lokal patientsamverkan i Uppsala Örebro (pdf, öppnas i nytt fönster)

Utöver att ta del av projektdirektiven ska du tillsammans med övriga projektdeltagare fylla i en projektplan som tillsammans med ansökan skickas in till RCC Uppsala Örebro.

Mall för projektplan - lokal patientsamverkan (word, öppnas i nytt fönster)

Projekt som beviljats stöd under 2019

Hittills har följande samverkansprojekt beviljats stöd från RCC Uppsala Örebro.

Livsgnistan, Örebro

Livsgnistans webbplats

Ljuspunkten, Gävleborg

Ljuspunktens Facebooksida
Ljuspunktens aktiviteter våren 2020 (pdf, nytt fönster)

Dalarna (ej namngivet projekt)

Berättelser om projekten

Här samlar vi information och berättelser kring de projekt som startats i Uppsala-Örebroregionen.

Livsgnistan slår upp dörrarna i Örebro, oktober 2018

Ljuspunkten – en träffpunkt för patienter och närstående i Gävleborg, september 2019

Träffpunkt för patienter och närstående i Dalarna, november 2019