MENY

Cancerrehabilitering Uppsala Örebro

Här hittar du information om RCC Uppsala Örebros regionala arbete med cancerrehabilitering.

Individuell rehabilitering

Enligt beslutade åtgärder i den regionala cancerplanen ska alla patienter i regionen få sitt rehabiliteringsbehov bedömt. Alla patienter med behov av rehabiliterande åtgärder ska kunna erbjudas individuellt anpassad rehabilitering, under pågående behandling liksom under uppföljningen.

Bäckenrehabilitering vid cancer

I den av regeringen godkända överenskommelse som slöts mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) gällande insatser för kvinnors hälsa 2015–2016 gavs särskilt stöd för vissa insatser under 2016.

Bland annat fanns medel avsatt för bidrag till de sjukvårdsregioner som utvecklar och främjar kunskapsuppbyggnad och omhändertagande av bäckenkomplikationer samt bäckenrehabilitering vid cancersjukdom. Uppsala Örebro sjukvårdsregion har deltagit i detta arbete på såväl nationell som regional nivå sedan 2016.

I början av 2017 rapporterade den nationella arbetsgruppen för bäckenrehabilitering vid cancer 2016 års arbete i en slutrapport till Sveriges kommuner och landsting (SKL). I rapporten framkom behov av att det påbörjade arbetet inom området bör fortgå även under 2017 på såväl nationell som regional nivå.

I den överenskommelse som slutits mellan staten och SKL för 2017-2019, ”Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa”, beskrivs det att arbetet ska fortsätta under 2017 med eventuell förlängning under 2018-19.

Läs om det regionala förbättringsarbetet med bäckenrehabilitering vid cancer

RCC Uppsala Örebro utvecklar rehabilitering efter bäckencancer (oktober 2016)

Dialogmöten om Bäckenrehabilitering vid cancer (april 2017)

Första nätverksmöte - Bäckenrehabilitering vid cancer (juni 2017)

Läs mer om det nationella arbetet

Funktionella besvär efter cancer i bäckenet


Faktaägare: Malin Schweidenbach
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 29 januari 2019