Cancerrehabilitering Uppsala Örebro

Enligt beslutade åtgärder i Cancerplanen 2016-2018 ska alla patienter i regionen få sitt rehabiliteringsbehov bedömt. Alla patienter med behov av rehabiliterande åtgärder ska kunna erbjudas individuellt anpassad rehabilitering, under pågående behandling liksom under uppföljningen.

Bäckenrehabilitering vid cancer

I den av regeringen godkända överenskommelse som slöts mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) gällande insatser för kvinnors hälsa 2015–2016 gavs särskilt stöd för vissa insatser under 2016, bland annat fanns medel avsatt för bidrag till de sjukvårdsregioner som utvecklar och främjar kunskapsuppbyggnad och omhändertagande av bäckenkomplikationer samt bäckenrehabilitering vid cancersjukdom. Uppsala Örebro sjukvårdsregion har deltagit i detta arbete på såväl nationell som regional nivå sedan 2016.

I början av 2017 rapporterade den nationella arbetsgruppen för bäckenrehabilitering vid cancer 2016 års arbete i en slutrapport till Sveriges kommuner och landsting (SKL). I rapporten framkom behov av att det påbörjade arbetet inom området bör fortgå även under 2017 på såväl nationell som regional nivå. I den överenskommelse som nu slutits mellan staten och SKL för 2017-2019, ”Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa”, beskrivs det i punkt 6.4 att arbetet ska fortsätta under 2017 med eventuell förlängning under 2018-19.

RCC Uppsala Örebro söker nu en projektledare som kan bedriva utvecklingsarbete inom ovan beskrivna område i vår sjukvårdsregion under 2018 men även fungera som sjukvårdsregionens representant i den nationella arbetsgruppen om denna gruppering får förlängt uppdrag under 2018

Uppdragsbeskrivning - regional projektledare och representant i nationell arbetsgrupp

Läs om förbättringsarbetet med bäckenrehabilitering vid cancer i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 

RCC Uppsala Örebro utvecklar rehabilitering efter bäckencancer 

Dialogmöten om Bäckenrehabilitering vid cancer

Första nätverksmöte - Bäckenrehabilitering vid cancer 

Läs om det nationella arbetet

Till sidan om Funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Faktaägare: Jessica Nordlander, koordinator RCC Uppsala ÖrebroJessica Nordlander, koordinator RCC Uppsala Örebro
Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 6 december 2017