MENY

Bäckenrehabilitering vid cancer Uppsala Örebro

Här hittar du information om det sjukvårdsregionala arbetet med bäckenrehabilitering vid cancer i Uppsala Örebro.

I den av regeringen godkända överenskommelse som slöts mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) gällande insatser för kvinnors hälsa 2015–2016 gavs särskilt stöd för vissa insatser under 2016. Medel avsattes till de sjukvårdsregioner som utvecklade och främjade kunskapsuppbyggnad och omhändertagande av bäckenkomplikationer samt bäckenrehabilitering vid cancersjukdom.

Projektet Bäckenrehabilitering vid cancer drivs nu vidare inom ramen för den överenskommelse som slutits mellan staten och SKL för 2017–2019, som du hittar via länken nedan.

Överenskommelse: Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa

Projektets syfte är att förbättra bäckenrehabiliteringen för personer med bäckenbesvär till följd av cancersjukdom eller behandling, oavsett cancerdiagnos. De nationella arbetsgruppen för projektet har arbetat fram en vägledning under 2018, som du hittar vi länken nedan.

Vägledning för bäckenrehabilitering

Extra satsning på implementering

Under 2019 avser RCC Uppsala Örebro göra en extra satsning på implementering av den nationella vägledningen i sjukvårdsregionen. Respektive region kan äska om sammanlagt 500 000 kronor för ett projekt utifrån nedanstående kriterier:

  • Arbetet ska generera verksamhet för alla regionens patienter med besvär inom beskrivna områden, inte enkom patienter tillhörande en specifik klinik eller inom en diagnos.
  • Arbetet ska synkroniseras med regionens egna riktlinjer inom området.
  • Arbetet ska integreras med sjukvårdsregionens gemensamma arbete avseende uppstart av multidisciplinär konferens (MDK) inom området.
  • Arbetet ska involvera patientsamverkan i alla faser.

Information om ansökningsförfarandet har gått ut till cancersamordnaren i respektive region.

Utöver regionernas enskilda arbete kommer vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering driva frågan om sjukvårdsregional MDK samt regiondag under 2020.

Mer information om implementeringssatsningen i sjukvårdsregionen finns via länken nedan.

Sjukvårdsregional satsning på bäckenrehabilitering

Nyhetsbrev om bäckenrehabilitering

Vill du ha löpande information om arbetet kring bäckenrehabilitering kan du anmäla dig till nyhetsbrevet via länken nedan.

Anmälan till nyhetsbrev om bäckenrehabilitering

Mer information om det sjukvårdsregionala förbättringsarbetet

Sjukvårdsregional satsning på bäckenrehabilitering (februari 2019)

Första nätverksmöte - Bäckenrehabilitering vid cancer (juni 2017)

Dialogmöten om Bäckenrehabilitering vid cancer (april 2017)

RCC Uppsala Örebro utvecklar rehabilitering efter bäckencancer (oktober 2016)

Sjukvårdsregionala representanter

Jessica Nordlander

verksamhetsutvecklare

RCC Uppsala Örebro

Malin Schweidenbach

vårdprocesskoordinator,

RCC Uppsala Örebro

Louise Bohr Mordhorst

nationell arbetsgrupp för bäckenrehabilitering

Universitetssjukhuset Örebro

Fredrik Hopfgarten

patientrepresentant,


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 1 mars 2019