MENY

Gällande vårdprogram cancerrehabilitering

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-02-05.

19. Vårdprogramgruppens sammansättning

19.1 Vårdprogramgruppens medlemmar januari 2019

Den nationella arbetsgruppen består av representanter från regionala cancercentrum, en ordförande som utsetts av RCC i samverkan samt patientrepresentanter. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vård.  

 • Gunnar Eckerdal, ordförande, överläkare, verksamhet onkologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst
 • Annika Asketun, fysioterapeut, verksamhetsutvecklare, RCC Sydöst
 • Carina Modéus, överläkare, onkologiska kliniken, Centrallasarettet Växjö, RCC Syd
 • Chichi Malmström, socionom, utvecklingsledare, Skaraborgs sjukhus, RCC Väst
 • Christina Christoffersson, patientrepresentant, RCC Syd
 • Emma Ohlsson Nevo, Med dr, sjuksköterska, Universitetssjukhuset Örebro, RCC Uppsala-Örebro
 • Heléne Öberg, sjukgymnast, cancerrehabsamordnare, Skånevård Kryh, RCC Syd
 • Jan Björklund, patientrepresentant, RCC Sydöst
 • Johan Dahl, patientrepresentant, RCC Uppsala-Örebro
 • Katja Vuollet Karlsson, onkologisjuksköterska, vårdutvecklare, RCC Norr
 • Leif Näckholm, patientrepresentant, RCC Norr
 • Margareta Haag, patientrepresentant, RCC Stockholm-Gotland
 • Maria Hellbom, fil.dr, verksamhetschef, Centrum för cancerrehabilitering, Stockholms läns sjukvårdsområde, RCC Stockholm-Gotland
 • Monica Berg, arbetsterapeut, samordnare för cancerrehabilitering, Region Jönköping, RCC Sydöst
 • Polymnia Nikolaidis, specialistsjukgymnast, Karolinska universitetssjukhuset, RCC Stockholm-Gotland
 • Sofie Backman, dietist, Sundsvalls sjukhus, RCC Norr

19.2 Jäv och andra bindningar

Ingen medlem i den nationella vårdprogramgruppen har pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av gruppens jävsdeklarationer går att få från Regionalt cancercentrum i Uppsala-Örebro.

19.3 Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Gunnar Eckerdal till vårdprogramgruppens ordförande. 

Remissversioner av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se där alla har kunnat lämna synpunkter. Under remissrunda 1 har nedan instanser blivit särskilt uppmärksammade på möjligheten att lämna remissvar. Respektive RCC har även skickat vårdprogrammet till kontaktpersoner inom respektive regionen.

 • Anhörigas riksförbund
 • Astma-allergi- och KOL sjuksköterskeföreningen
 • Barncancerfonden
 • Blodcancerförbundet
 • Bröstcancerförbundet
 • CARPA - Patientförening hormonproducerande tumör
 • Dermatologi Venereologi sjuksköterskor i Sverige
 • Dietisternas riksförbund
 • Distriktsköterskeföreningen
 • Fysioterapeuterna
 • Förbundet Sveriges arbetsterapeuter
 • Föreningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi
 • Gynsam
 • Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
 • ILCO - Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade
 • Lungcancerföreningen 
 • Läkarförbundet
 • Läkemedelsindustriföreningen
 • Mag- och tarmförbundet
 • Melanomföreningen
 • Mun- och halscancerförbundet
 • Nationell förening för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård
 • Nationellt nätverk för hematologisjuksköterskor
 • Njurcancerföreningen
 • Nutritionsnätet för sjuksköterskor
 • Nätverket för estetik och omvårdnad
 • Nätverket för rehabiliteringssjuksköterskor
 • Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Nätverket mot cancer
 • Nätverket mot gynekologisk cancer
 • Nätverket sömn och hälsa
 • PALEMA 
 • Prostatacancerförbundet
 • Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor
 • Psykologförbundet
 • RCCs nationella arbetsgruppgrupp för cancerläkemedel
 • RCC nationella arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan
 • RCC:s nationella arbetsgrupp för prevention
 • RCC:s regionala kontaktpersoner för vårdprogram 
 • Riksföreningen för akutsjuksköterskor
 • Riksföreningen för företagssjuksköterskor
 • Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor
 • Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi
 • Riksföreningen sjuksköterskor mot tobak
 • Sarkomföreningen
 • Sektionen för dietister inom onkologi
 • Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal vård
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Skandionkliniken
 • Specialistföreningen för ÖNH sjuksköterskor
 • Svensk förening för allmänmedicin
 • Svensk förening för anestesi och intensivvård
 • Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin
 • Svensk förening för hematologi
 • Svensk förening för lymfologi
 • Svensk förening för medicinsk genetik
 • Svensk förening för medicinsk radiologi
 • Svensk förening för obstetrik och gynekologi
 • Svensk förening för palliativ medicin
 • Svensk förening för patologi
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering
 • Svensk förening för rehabiliteringsmedicin
 • Svensk förening för sexologi
 • Svensk förening för urologisk onkologi
 • Svensk gastroenterologisk förening
 • Svensk geriatrisk förening
 • Svensk kirurgisk förening
 • Svensk lungmedicinsk förening
 • Svensk neurokirurgisk sjuksköterskeförening
 • Svensk onkologisk förening
 • Svensk ortopedisk förening
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Svensk urologisk förening
 • Svenska barnläkarföreningen
 • Svenska hjärntumörföreningen
 • Svenska kuratorsföreningen
 • Svenska logopedförbundet
 • Svenska läkarsällskapet
 • Svenska neurologföreningen
 • Svenska psykiatriska föreningen
 • Svenska smärtläkarföreningen
 • Svenska ödemförbundet
 • Sveriges lungsjuksköterskors intresseförening
 • Sveriges sjuksköterskor inom området smärta
 • Tandläkarförbundet
 • Ung cancer