Aktuell statistik Uppsala Örebro

Bröstcancer 

Andelen bröstcancerpatienter som innan behandlingsbeslut diskuterats på multidisciplinär konferens (MDT). Samtliga patienter, diagnosår 2011 och 2013 (sjukhus med < 5 fall 2013 samt sjukhus utanför regionen har exkluderats).

På alla sjukhus i regionen utom ett har andelen bröstcancerpatienter som diskuterats på MDT-konferens uppgått till >=97 %. För hela regionen ligger genomsnittet på 99 % för 2013. 

Tid mellan första kontakt och operation (antal dagar), samtliga patienter diagnosår 2011 och 2013 (sjukhus med < 5 fall 2013 samt sjukhus utanför regionen exkluderade).

Mediantiden mellan första kontakt och operation har förbättrats i regionen. För några sjukhus har den dock försämrats vid jämförelse mellan diagnosår 2011-2013.

Med första kontakt avses remiss från annan vårdgivare, screening eller när patienten sökt själv.

Andelen patienter med invasiv - ER+ bröstcancer större än 10 mm som erhållit endokrin behandling efter operation, diagnosår 2011 och 2013 (sjukhus med < 5 fall 2013 samt sjukhus utanför regionen har exkluderats).

Andelen patienter som erhållit endokrin behandling efter operation varierar 93-100 % mellan sjukhusen för diagnosår 2013. För hela regionen ligger genomsnittet på 97 % för 2013.

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 16 oktober 2017