Samverkan kring patientöversikter och kvalitetsregister

För en utvecklad och patientcentrerad cancervård samverkar RCC med andra aktörer inom forskning, utveckling och innovation. Målsättningen med samarbetet är att man snabbare ska kunna införa nya arbetssätt, tekniker och behandlingar baserade på kvalitetsregister och patientöversikter.

Tillsammans med innovationsmiljön Nollvision cancer genomförs en rad aktiviteter för att ”bidra till innovationer får genomslag genom att olika initiativ identifieras och prioriteras och genom att lösningar prövas metodiskt.” (ur Vägen framåt - RCC:s gemensamma inriktning för svensk
cancervård år 2020–2022).

Nollvision cancer

RCCs mål och inriktning

Samverkans- och dialogmöten

I september 2020 genomfördes en samverkansdag i syfte att beskriva förutsättningar för nationella kvalitetsregister och patientöversikter i cancervården – och det värde de ger. Under dagen inleddes en rad dialoger för hur värdet kan stärkas ytterligare och hur fler aktörer kan medverka till detta.

Samverkansdag: kvalitetsregister och patientöversikter

Under hösten 2020 kommer dialogen kring möjliga aktiviteter och samverkan att fortsätta i tre digitala dialogmöten dit aktörer inom forskning, utveckling och innovation bjuds in.

Mer information och anmälan: