MENY

Nationell högspecialiserad vård

Socialstyrelsen har i uppdrag att utforma en arbetsprocess för nivåstrukturering av den högspecialiserade vården på nationell nivå. RCC i samverkan arbetar med nivåstrukturering av cancervården i nära dialog med Socialstyrelsen.

Regeringen föreslog i proposition 2017-11-16 ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för att införa en ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården. Den nya processen ska ersätta systemet med rikssjukvård och den nationella nivåstruktureringen av cancervården. Den 8 mars 2018 sa riksdagen ja till regeringens förslag.

Riksdagen visade dock oro för vilka konsekvenser det kommer att få för bland annat akutsjukvården på mindre regionsjukhus. Därför uppmanade riksdagen regeringen, i ett tillkännagivande, att utse en myndighet som ska få i uppdrag att säkerställa patientsäkerheten när det gäller akutsjukvård i alla regioner. Riksdagen uppmanade också regeringen att regelbundet följa upp hur den nya beslutsprocessen fungerar.

Ändring i hälso- och sjukvårdslagen

Den 1 juli 2018 ändrades paragraf 7 i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och därmed ersätts rikssjukvård formellt av nationell högspecialiserad vård (NHV). De områden som tidigare varit rikssjukvård har därmed övergått till att vara nationell högspecialiserad vård. Cancervårdens nationella vårduppdrag fortsätter oförändrat eftersom de beslutats av samtliga landsting/regioner och inte varit rikssjukvård.

Utvärderingsuppdrag

Regeringen gav den 14 juni 2018 Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra och återrapportera uppdraget om koncentration av högspecialiserad vård. Socialstyrelsen ska utse sakkunniggrupper på alla vårdområden . Regeringen påpekar att processen ska genomföras på ett systematiskt sätt och präglas av hög kvalitet. Om tidsplanen behöver justeras ska myndigheten uppmärksamma regeringen på det.

Uppföljning ska ske och inkludera hela processen, från framtagande av förslag till vårdområde till uppföljning av beslut om tillstånd. Patientsäkerhet ska särskilt beaktas. Socialstyrelsen ska analysera konsekvenserna för akutsjukvård och andra konsekvenser.

Arbetsprocess för nationell nivåstrukturering

Socialstyrelsen har haft uppdraget att utforma en arbetsprocess för nationell nivåstrukturering av den högspecialiserade vården. I dialog med landsting och regioner har Socialstyrelsen uppmärksammat vikten av att tidigt identifiera beroenden mellan olika vårdområden samt påverkan på akutsjukvården. Socialstyrelsen har därför beslutat att, tillsammans med de nationella programområdena, göra en övergripande kartläggning av alla förslag på nationell högspecialiserad vård.

Socialstyrelsen vill också upprätta en strukturerad dialog mellan programområdena, bland annat för att förankra förslag på vårdområden och att tillsätta sakkunniggrupper som är ändamålsenliga. Därför kommer inga nya sakkunniggrupper startas upp förrän den övergripande kartläggningen av samtliga vårdområden är genomförd. Piloternas sakkunniggrupper som redan är igång fortsätter arbetet enligt plan (nervsystemets sjukdomar och kvinnosjukdomar och förlossning).

Socialstyrelsen beskriver arbetet i 8 steg

I steg 1-4 tas underlag fram och Socialstyrelsen beslutar om vilken vård som ska definieras som nationell högspecialiserad vård. Socialstyrelsen beslutar även hur många vårdenheter som ska bedriva vården.

I steg 5-8 sker beredning inför ansökan, Nämnden för högspecialiserad vård tar beslut om tillstånd och i sista steget sker utvärdering av vården.

Nivåstrukturering av den högspecialiserade vården, Socialstyrelsen

Illustration över arbetsprocess för nationell nivåstrukturering

Ny föreskrift för nationell högspecialiserad vård

Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter för nationell högspecialiserad vård. De trädde i kraft den 1 januari 2019 och kompletterar bestämmelserna om nationell högspecialiserad vård i hälso- och sjukvårdslagen. I föreskrifterna regleras bland annat de villkor som ska gälla för verksamheter som har tillstånd att bedriva vården. Här regleras också hur ett landsting ska ansöka om tillstånd och vad som gäller om ett landsting på eget initiativ vill återkalla tillståndet.

Föreskrifter och ansökningsblanketter, Socialstyrelsen


Gemensam information uppdaterad: 15 januari 2019