Patientens ställning

RCC ska stärka patientens ställning i cancervården. 

Detta ska ske genom att:

  • en individuell skriftlig vårdplan tas fram för varje cancerpatient
  • cancerpatienter får stöd från en kontaktsjuksköterska eller motsvarande kontaktperson
  • patientrapporterade uppgifter samlas in och används i arbetet med att utveckla cancervården
  • kunskapen om patientens rätt till förnyad bedömning ökar bland hälso- och sjukvårdspersonalen och att berörda cancerpatienter får information om denna rätt 

Under området Patient och närstående kan du läsa mer om hur RCC arbetar med att stärka patientens ställning


Regionalt innehåll


Regionalt utvecklingsarbete för att stärka patientens ställning

Så här arbetar RCC Uppsala Örebro för att stärka patientens ställning

- Vi har patientföreträdare i regionala vårdprocessgrupper och i Patient- och närståenderådet som utgör en referensgrupp inför det utvecklingsarbete som pågår i sjukvårdsregionen.

- Vi utgår från patientens fokus i all utvecklingsarbete i de regionala vårdprocesserna.

- Vi arbetar för att alla cancerpatienter ska få en Min vårdplan och en Kontaktsjuksköterska.

- Vi engagerar patienterföreträdarna i olika utvecklingsarbeten som t ex arbete med standardiserade vårdförlopp och nivåstrukturering. 

- Patientföreträdarna deltar som remissinstans i regionala vårdprogramarbeten.

- En samordnare för patientföreträdare vid RCC Uppsala Örebro arbetar för att stärka patientens ställning och patient- och närståendeperspektivet i vården. 

 


Gemensam information uppdaterad: 23 september 2015

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 29 mars 2018

Regionalt