Cancerprevention och screening i Uppsala-Örebroregionen

Förebyggande insatser för att minska risken för insjuknande i cancer är en central uppgift för RCC Uppsala Örebro.

Levnadsvanor såsom tobaksbruk, riskbruk alkohol, fysisk aktivitet, kostvanor, solvanor och andra yttre faktorer har en stor betydelse för uppkomsten av cancer. Världshälsoorganisationen WHO bedömer att en tredjedel av all cancer kan förebyggas genom livsstilsförändringar. Den nationella cancerstrategin, SoU 2009:11 har ett tydligt fokus på primär- och sekundärprevention. Ett av målen i strategin är också att minska såväl regionala skillnader som skillnader mellan olika befolkningsgrupper vad gäller insjuknande och överlevnad i cancersjukdom.

RCC Uppsala Örebro arbetar med att utforma, genomföra och följa upp regionens arbete med förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer.

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 1 juni 2018