Strategisk utvecklingsplan

Regionala cancercentrum (RCC) ska utarbeta en strategisk utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen. 

MindmappingPlanen ska baseras på de utmaningar som finns i respektive region och ska utgöra grunden för RCCs långsiktiga arbete med förebyggande insatser, cancervård, utbildnings- och kompetensfrågor samt forsknings- och innovationsfrågor.

I planen ska RCC beskriva långsiktiga strategier för samarbete med andra RCC på nationell nivå, kring till exempel vården av patienter med sällsynta eller svårbemästrade cancersjukdomar, och hur RCC avser delta i internationella samarbeten.

Samtliga RCC har tagit fram en strategisk utvecklingsplan. Du hittar dem på de regionala sidorna.


Regionalt innehåll


Cancerplan 2016-2018 Uppsala Örebro  

Cancerplan 2016-2018Den regionala cancerplanen fastställdes 2014 och är ett resultat av regionalt samarbete med de sju regioner/landstingen i regionen och är grunden för det långsiktiga arbetet i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Under hösten 2015 har cancerplanen varit föremål för en översyn, i enlighet med samverkansnämndens beslut. Det mesta i planen är av långsiktig strategisk karaktär så den är fortfarande rent principiellt hållbar. Nytt är bakgrundskapitel med aktuella siffror, ett avsnitt om standardiserade vårdförlopp (SVF) är inlagt med fokus på RCC:s roll som stödjande funktion till alla sju landsting. Förtydliganden har gjorts under avsnittet om nivåstruktur och forskning och innovation.

En större översyn av cancerplanen har påbörjats under hösten 2017 med medverkan från alla landsting/regioner för att sedan kunna sjösätta den nya utvecklingsplanen för cancerområdet i sjukvårdsregionen under 2018. 

Cancerplan 2016-2018 Uppsala Örebro sjukvårdsregion (pdf, öppnas i nytt fönster)

 


Gemensam information uppdaterad: 16 augusti 2017

Regionalt ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Regional information uppdaterad: 24 oktober 2018

Regionalt