Cancerplanen i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebros cancerplan gäller till och med 2018. Från och med 2019 och fram till och med 2021 gäller den uppdaterade versionen av cancerplanen. På den här sidan hittar du information om cancerplanen, processen vid framtagandet och så småningom även uppföljningsarbetet.

Gällande cancerplan

Till och med 2018: Cancerplanen 2016-2018 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Från och med 2019: Cancerplanen 2019-2021 (publiceras i slutet av 2018)

Tidigare versioner

Cancerplanen 2014-2015 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Revideringsprocessen

Sedan hösten 2017 har arbetet med revidering av cancerplanen 2016-2018 pågått. Målet är att ha en uppdaterad version färdigställd och antagen i slutet av 2018.

Nedan ser du en grov beskrivning av hur processen sett ut när man reviderat cancerplanen.

Hösten 2017

 • Planering av revideringen.
 • Workshops med;
  - RCC Styrgrupp
  - RCC Ledningsgrupp
  - Patient- och närståenderådet
  - Processledare
  - Cancersamordnare
  - RUR
  - Medarbetare på RCC

Våren 2018

 • Påbörjat arbete med ny version utifrån workshops och styrande dokument.
 • Kontinuerlig avstämning/dialog med berörda parter.
 • Separat referensgrupp med patientföreträdare.

Hösten 2018

 • Planen skickas ut på remiss till de grupper som deltagit i tidigare workshops.
 • Planen gås igenom av RCC Styrgrupp och referensgruppen.
 • Justeringar, kompletteringar, layout, slutredigering utifrån remissvar genomförs.
 • Kommunikationsplan påbörjas.
 • Mall för handlingsplan påbörjas.

18 oktober 2018

 • Planen lämnas in för politisk process (beredningsgrupp och arbetsutskott).

6-7 december 2018

 • Samverkansnämnden beslutar om Cancerplanen 2019-2021.

1 januari 2019

 • Den uppdaterade versionen, Cancerplanen 2019-2021, börjar gälla.

Handlingsplaner

Under våren 2019, när den uppdaterade versionen av börjat gälla, kommer varje landsting/region i Uppsala-Örebroregionen att arbeta fram en handlingsplan för hur cancerplanens fokusområden ska genomföras i det egna landstinget/regionen. Även RCC Uppsala Örebro kommer att ta fram en handlingsplan utifrån cancerplanen.

Faktaägare: Jessica Nordlander
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 29 oktober 2018

Regionalt