Vård av leukemi i Västra sjukvårdsregionen

Om sjukdomen

Leukemi är ett samlingsnamn för olika sorters cancer i benmärgen där blodet bildas. Det finns många olika sorters leukemier, som delas in i olika grupper. Leukemiprocessen omfattar: 

  • Akut lymfatisk leukemi (ALL)
  • Akut myeloisk leukemi (AML)
  • Kronisk myeloisk leukemi (KML)
  • Myelodyplastiskt syndrom (MDS)
  • Myeloproliferativa sjukdomar (MPN)

Indelningen utgår från vilka blodceller (myeloiska eller lymfatiska) som är drabbade  och hur snabbt sjukdomen utvecklas. Akuta leukemier är mycket allvarliga sjukdomar, som måste behandlas snabbt. Kroniska leukemier kan man ofta ha under lång tid innan de ger besvär. Prognosen ser mycket olika ut, främst beroende på patientens ålder och vilken sjukdom det rör sig om. Eftersom behandlingarna har blivit allt bättre blir allt fler friska eller kan leva länge med leukemi.

Diagnostik

Utredning av leukemi görs på hematologkliniker i regionen, efter remiss från primärvården. Vid akuta leukemier kan patienten ha tydliga symtom som trötthet, smärta, viktnedgång, svettningar, blödningar, infektioner och anemi. Även vid kronisk leukemi kan patienten ha ovanstående symtom, men man kan även ha mer diffusa symtom eller vara symtomfri. Sjukdomen kan då upptäckas av en slump, till exempel vid blodprov i samband med en hälsokontroll. Utredningen kan innefatta benmärgsprov, lymfkörtelbiopsi, lumbalpunktion (prov från ryggmärgsvätskan), datortomografi och magnetkameraundersökning. 

Behandling

Leukemi behandlas med cytostatika, strålning, stamcellstransplantation, nyare typer av målinriktade läkemedel, eller en kombination av olika behandlingar. Man kan också välja att bara ge understödjande vård, som blodtransfusioner. Hur snabbt behandlingen inleds beror bland annat på vilken typ av sjukdom det rör sig om och om det är en akut eller kronisk leukemi. Vid akuta leukemier ska patienten både utredas och behandlas snabbt. Vid akut myeloisk leukemi (AML), ska start av primär behandling till exempel påbörjas inom tre dagar från skickad remiss. 

Behandling av leukemi sker på fem sjukhus i Västra sjukvårdsregionen: 

  • Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
  • Hallands sjukhus, Halmstad
  • Uddevalla sjukhus
  • Skaraborgs Sjukhus, Skövde

Behandling av KML, MDS och MPN sker vid alla sjukhus i regionen. Allogena transplantationer görs vid Hematologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Där behandlas även alla ALL-patienter som är under 45 år.

Ofta får patienten även någon form av understödjande behandling som dämpar symtom, till exempel blodtransfusioner eller mediciner mot illamående. Även antibiotika kan behöva sättas in, eftersom leukemipatienter är mer känsliga för infektioner. Om patienten är för svag för att genomgå kurativt syftande behandling kan det i stället bli aktuellt med palliativ behandling, som fokuserar på symtomlindring och att skapa en så bra livskvalitet som möjligt. 

Uppföljning

Hur och hur ofta patienten följs upp beror på vilken typ av leukemi man har och vilken behandling man har fått. Uppföljning efter behandling görs vid hematologisk mottagning, men kan i ett senare skede göras inom primärvården. Personer med kroniska leukemier följs upp livet ut.