Gällande vårdprogram akut myeloisk leukemi (AML)

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2016-09-13

21. Uppföljning

Förslagen till uppföljningsrutiner efter avslutad primärbehandling av AML får ses som re­kommendationer, vilka givetvis kräver anpassning utifrån den enskilde patientens behov. Exv. finns skäl att hos vissa patienter där man efter noggrant övervägande beslutat avstå allo-SCT i primärbehandlingen följa MRD med upprepade benmärgsprov i syfte att tidigt upptäcka ett återfall; se avsnitt 7.5 Responsutvärdering – sammanfattande rekommendationer. Deltagande i klinisk studie kräver vanligen särskild uppföljning. Rekommendationerna gäller inte heller transplanterade patienter.

Blodprovtagning

År 1

Månadsvis: Hb, LPK, TPK, B-celler (”diff”).

År 2

Varannan månad: Hb, LPK, TPK, B-celler.

År 3

Var tredje månad: Hb, LPK, TPK, B-celler.

 

Benmärgsprov

Behöver i regel bara tas vid misstanke om återfall.

 

Återbesök

År 1

En månad efter avslutad behandling.
Därefter var 3:e månad.

År 2

Var 6:e månad.

År 3–5

Årligen.

Fem år efter avslutad behandling utan återfall kan kontrollerna i regel avslutas. Primärvården meddelas för kännedom alternativt utremitteras patienten dit. Den behandlande hematologiska enheten har dock fortsatt ansvar för årlig rapporte­ring till AML-registret.