Gällande vårdprogram akut myeloisk leukemi (AML)

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2016-09-13

22. Underlag för nivåstrukturering

22.1 Remissionssyftande behandling av AML

Remissionssyftande cytostatikaterapi vid AML bör bedrivas vid specialiserade hematologienheter, där det finns tillräcklig kunskap och resurser dygnet runt, året runt, för att hantera de svåra överväganden och komplikationer som kan uppstå. I vissa fall kan det vara lämpligt att patienten vårdas vid en mer specialiserad klinik i behandlingens inledningsskede för att sedan tas över av en mindre enhet.

Det är viktigt att vara lyhörd för ev. önskemål från patienten om second opinion vid annan enhet.

Vi har i detta vårdprogram medvetet avstått från mer konkreta anvisningar om nivåstrukturering – sådana frågor bör lösas regionalt. I stället anger vi nedan de minimikrav som bör uppfyllas av kliniker som åtar sig att bedriva diagnostik och induktionsbehandling av patienter med AML. Minikraven utgår från Svensk Före­ning för hematologis (SFH:s) policydokument ”Minimikriterier för att bedriva hematologisk intensivvård”.

Minimikrav för att bedriva induktionsbehandling av patienter med AML anser vi vara följande:

 • Minst 2 specialister i hematologi.
 • Tillgång till hematologisk specialistkompetens dygnet runt, veckans alla dagar.
 • Hög andel sjuksköterskor med fortbildning inom hematologi och/eller erfarenhet av hematologisk intensivvård.
 • Tillgång till kurator och sjukgymnast.
 • Tillgång till intensivvårdsavdelning på det egna sjukhuset
 • Möjlighet att säkra att patienter som genomgår hematologisk intensivvård inte vårdas som överbeläggnings- eller satellitpatienter.
 • Möjlighet att ge cytostatika samt transfusioner av erytrocyter och trombocyter under helger.
 • Organisation för omhändertagande av patienter med neutropen feber på vårdavdelning utan dröjsmål, dygnet runt, veckans alla dagar. Dessa patienter bör kunna vårdas i isoleringsrum.
 • En organisation som säkrar tillgång till central venös infart inom ett dygn.
 • Etablerad samverkan med infektionsspecialist, lungspecialist och tandläkare med erfarenhet av patienter som genomgår hematologisk intensivvård.
 • Tillgång till hög mikrobiologisk kompetens med avseende på diagnostik av bakterier, virus och svampar
 • Möjlighet att genomföra diagnostisk bronkoskopi med bronkio-alveolärt lavage (BAL) inom 24 timmar (vardagar).
 • Rutiner för regelbundna diagnostiska konferenser med hematopatolog och klinisk genetiker.
 • Upparbetade rutiner för att kunna frysa spermier från nydiagnostiserade manliga patienter och för rådgivning avseende fertilitetsbevarande åtgärder för alla patienter.
 • Fungerande rutiner för inledande utredning av eventuell stamcellstransplantation.
 • Resurser och rutiner för rapportering till kvalitetsregister samt uppföljning av den egna vårdkvaliteten.
 • Resurser för att kunna inkludera patienter i kliniska studier samt för att medverka i nationell biobank.

22.2 Palliativ vård av patienter med AML

Patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård bör kunna skötas i hemsjukvård, särskilt boende eller sjukhusavdelning. Palliativa patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov bör vårdas av personal med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård, t.ex. inom en specialiserad palliativ verksamhet.