Gällande vårdprogram akut myeloisk leukemi (AML)

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2016-09-13

24. Kvalitetsindikatorer och målnivåer

24.1 Kvalitetsindikatorer fastställda i samråd med Svensk Förening för Hematologi (SFH)

 • Andel patienter registrerade i AML-registret inom 3 respektive 12 månader efter diagnos. Målvärden: >70 procent resp. >95 procent (täckningsgrad via Cancerregistret).
 • Andel patienter under 80 år med cytogenetisk analys vid diagnos. Målvärde >80 procent.
 • Överlevnad 30 dagar efter diagnos. Målvärde >80 procent.

24.2 Kvalitetsindikator för nationell uppföljning av standardiserat vårdförlopp för AML

 • Ledtid från ”remissbeslut vid välgrundad misstanke” till ”start av antileukemisk behandling”. Målvärde: Maximalt 6 dagar.

Se även dokument för standardiserat vårdförlopp för AML på Cancercentrums webbplats.

24.3 Andra kvalitetsindikatorer

 • Tid från remiss till första besöket på specialistklinik.
 • Tid från diagnos till behandlingsstart.               
 • Överlevnad 1 år efter diagnos.    
 • Överlevnad 3 år efter diagnos.
 • Tid från CR till transplantation.
 • Prov taget vid diagnos till Nationell biobank.   
 • Andel patienter inkluderade i klinisk studie.