MENY

Gällande vårdprogram akut myeloisk leukemi (AML)

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-04-29

25. Förslag på fördjupning

25.1 Litteratur

Blodets sjukdomar. Svensk lärobok i hematologi, Redaktörer Gahrton och Juliusson, 2012, Studentlitteratur.

Lärobok i Internmedicin (avsnittet om hematologi), red. Dahlström, Kechagias, Stenke et al., 2018, Libers förlag (www.liber.se)

WHO Classification of Tumours, 2016, Swerdlow, S.H., et al. 

IARCPress, Lyon (kan beställas på www.iarc.fr/who-bluebooks) 

25.2 Länkar

App med en förkortad version av vårt vårdprogram för AML

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp/ 

Blodcancerförbundets (patientföreningen) webbplats

Cytogenetiska och molekylärgenetiska förändringar i maligna hematologiska sjukdomar. Kliniska korrelationer. PM författat av prof. Bertil Johansson, avd. för klinisk genetik, Lunds universitet. http://sfmg.se/riktlinjer/hematologisk-genetik

European Leukemia Net

Global AML-portal

HCT-CI (”Sorror score”) – länk för att beräkna samsjuklighetsindex

Holländsk-Belgiska HOVON-gruppens hemsida

Läkemedel vid graviditet

National Comprehensive Cancer Centers hemsida 

NOPHO:s (Nordiska barnleukemigruppen) hemsida

QTc-tid – läkemedel som påverkar QTc-tiden

QTc-tid – länkar med hjälp att beräkna denna

www.icd.internetmedicin.se och www.psykofarmakolgi.dk 

RCC:s nationella webbplats, inkl. dokument om standardiserat vårdförlopp för AML, info om Blodcancerregistret och inloggning till INCA

SBU:s modifierade version av GRADE-systemet och i förkortad version

SKL:s hemsida för nationella kvalitetsregister

Svenska AML-gruppens hemsida

Svenska palliativregistret

Svensk Förening för Hematologis hemsida

Svensk Förening för Patologis hemsida (inkl. KVAST-gruppens rekommendationer om benmärgsprovtagning).