Gällande vårdprogram akut myeloisk leukemi (AML)

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2016-09-13

27. Vårdprogramgruppen

27.1 Vårdprogramgruppens sammansättning

De regionala läkarrepresentanterna i vårdprogramgruppen, vilka samtliga även är medlemmar i Svenska AML-gruppens styr­grupp, är kliniskt erfarna specialister i hematologi utsedda av respektive sjukvårds­regioner. I gruppen finns läkare från såväl universitets- som länshematologiska enheter. Utöver detta har en hematologisjuksköterska och en represen­tant för patientföreningen (Blodcancerförbundet) deltagit i vårdprogramgruppens arbete. Tre erfarna diagnostiker (ME, TF, LF) inom hematopatologi och klinisk genetik har varit adjungerade i arbetet med denna uppdatering.

27.2 Vårdprogramgruppen

Inger Andersson, sjuksköterska, fil. dr i omvårdnad
Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Petar Antunovic*, överläkare
Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Mats Brune, docent, överläkare,
Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Jörg Cammenga, professor, överläkare
Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Stefan Deneberg, med. dr, bitr. överläkare
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Åsa Derolf*, med. dr, bitr. överläkare
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Hege Garelius*, överläkare

Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Kerstin Holmberg, Stockholm, patientrepresentant,
f.d. ordförande i Blodcancerförbundet

Martin Höglund*, docent, överläkare (ordf. vårdprogramgruppen)
Hematologisektionen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Gunnar Juliusson*, professor, överläkare
Verksamhetsområde Hematologi, Onkologi och Strålfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Vladimir Lazarevic, med. dr. överläkare
Verksamhetsområde Hematologi, Onkologi och Strålfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Sören Lehmann, professor, överläkare
Hematologisektionen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Fryderyk Lorenz*, överläkare

Hematologisektionen, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Kristina Myhr-Eriksson, överläkare
Hematologisektionen, Medicinkliniken, Sunderby sjukhus, Luleå

Lars Möllgård, docent, överläkare
Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Bertil Uggla, med. dr, överläkare
Medicinska Kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Anders Wahlin, professor, överläkare
Hematologisektionen, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Lovisa Wennström, med. dr, överläkare
Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

* = huvudansvarig för respektive sjukvårdsregion i arbetet med vårdprogrammet

Språkkonsult Ulrika Berg Roos har redigerat språket och förbätt­rat layouten. Chefssekreterare Mona Björklund har hjälpt till med referenshanteringen. RCC Syd har som stödjande RCC, genom utvecklingssjuksköterska Annika Wendt-Wesén, organiserat re­missrundorna. Vårdprogramgruppens arbete med det nationella vårdprogrammet för AML har bedrivits med stöd av RCC i samverkan där Helena Brändström varit projektledare.

27.3 Adjungerade författare

Mats Ehinger, docent, överläkare
Klinisk Patologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Thoas Fioretos, professor, överläkare
Klinisk Genetik, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Linda Fogelstrand, docent, specialistläkare i klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

27.4 Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har skett utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra ex­terna parter. Vård­programgruppens ordförande (MH) har eller har haft tidsbegränsade arvoderade uppdrag för läkemedelsföretagen Akinon, Aprea, Janssen-Cilag och MSD. Svenska AML-gruppen har mottagit ovillkorade bidrag för utbildningsaktivitet(er) från Amgen, Celgene, Janssen-Cilag, MSD, NordMedica och Sanofi. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, kan erhållas från Regionalt Cancercentrum Syd.