Gällande vårdprogram akut myeloisk leukemi (AML)

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2016-09-13

4. Symtom och tidig utredning

4.1 Symtom och kliniska fynd

Symtomen vid AML uppkommer vanligen under en kort tidsperiod om dagar till veckor, men vissa patienter kan ha en sjukhistoria på några månader.

Vanliga debutsymtom hos patienter med AML är

  • trötthet
  • sjukdomskänsla
  • nattsvettningar
  • låggradig feber
  • blåmärken/blödningstendens  
  • värk och ömhet i skelettet (p.g.a. den expanderande benmärgen)
  • infektioner, återkommande eller under lång tid

De leukemiska cellerna infiltrerar benmärgen och begränsar de normala cellernas utmognad. Detta leder till anemi, granulocytopeni och trombocytopeni. Många patienter har leukocytos med en hög andel blaster i perifert blod, medan andra har ett normalt eller lågt antal vita blodkroppar, dock oftast med avvikande differenti­alräkning. Vid trombocytopeni ses ökad blödningsbenägenhet, främst slemhinne­blödningar. I mer sällsynta fall kan trombocytvärdet vara normalt eller t.o.m. för­höjt. Ibland förekommer även störningar i blodets koagulationsförmåga. Symtom från munhålan i form av tandköttsblödningar är relativt vanligt och en del patien­ter får gingival hyperplasi.

4.2 Tidig diagnostik

Tidig diagnostik av AML är i regel lätt hos patient med högproliferativ sjukdom, men svårare hos dem med lågproliferativ leukemi och smygande debut.

Nedan följer några re­kommendationer för att i ett tidigare skede fånga upp pati­enter med AML:

  • Kontroll av blodstatus, eventuellt även blodmikroskopi (B-celler), ska utföras när en person söker för trötthet, allmänsymptom och/eller blödningssymptom utan uppenbar orsak.
  • Vid anemiutredning ska även leukocyter, inklusive B-celler, och trombocyter analyseras för att fånga upp en eventuell sjukdom i benmärgen.
  • Regelbunden kontroll av blodstatus rekommenderas för patienter med känd MDS eller MPN. Vid oförklarad förändring av blodstatus rekommenderas blodmikroskopi och ev. benmärgsundersökning.